Provozní podmínky studia


I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Yoga Lokah.
Zakoupením kurzu, jednorázového vstupu nebo bodové permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.
Každý klient je povinen se při vstupu prokázat permanentkou nebo si zakoupit jednorázovou lekci.
Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách.
Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia a využívání jeho zařízení
či služeb.

III.
Studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách www.yogalokah.cz
Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách.

IV.
Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách.

Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. O zpracování osobních údajů více v záložce Zásady zpracování a ochrany.

V.
Rezervovanou odpolední lekci lze zrušit nejpozději 2 hodin před jejím začátkem, dopolední lekci lze zrušit nejpozději 12 hodin před jejím začátkem.

Pokud se klient nedostaví na danou lekci včas a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému či telefonicky, vstup propadá.

VI.
Po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti vstupu.


VII.
Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Cenné věci je možno vzít si s sebou do sálu, kde probíhá lekce. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze v čisté obuvi
a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví,
ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.
Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

X.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Yoga Lokah nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení.
V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

XI.
Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky. Podložky se čistí sprejem a setřou se a nechají na místě oschnout. Ostatní pomůcky se vrací zpět na místo určené.

XII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

XIII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.