Tradiční Jóga

Označení Tradiční jóga se používá pro klasickou jógu vycházející ze základního jógového spisu - Pataňdžaliho Jóga súter, kde se hovoří o osmidílné stezce jógy. Jednotlivé stupně této stezky, tedy oblasti, na které se zaměřuje, jsou následující: pětice morálních a pětice etických principů (Jama a Nijama), tělesná cvičení či pozice těla (Ásana), dechové techniky (Pránájáma), odpoutání pozornosti od vnějších smyslových vjemů a přetočení pozornosti dovnitř (Pratjáhára) a tři úrovně ovládnutí mysli – koncentrace (Dháraná), meditace (Dhjána) a sjednocení či osvícení (Samádhi). 

V hodinách Tradiční jógy pracujeme zejména na stupni Ásana (pohyb, pozice těla) + Pránájáma (vědomý dech) + Pratjáhára (práce s pozorností), a podkladem by měly být zásady Jamy a Nijamy. Praktikuje se tedy část osmidílné stezky označovaná jako bahir jóga (vnější jóga), která je přípravou pro antar jógu (vnitřní). V praxi to znamená, že cvičíme pomalu v souladu s vlastním dechem a s plnou pozorností. Smyslem je zdokonalování soustředěnosti na právě prováděnou aktivitu, rozvoj vnitřního vnímání, zlepšování práce s dechem (využíváme plný jógový dech). Klademe důraz na obsah, vnitřní prožitek, chceme si uvědomovat i takové vjemy, které nám v běžném provozu obvykle uniknou. Přínosem pomalejšího cvičení je to, že cvičenec může poznatky z lekce rozvíjet při své vlastní praxi doma nebo při rychlejších stylech cvičení.  

 

Lekce jsou vhodné i pro méně zkušené a začínající jogíny, protože každý cvičí podle svých možností, svých sil a ve svém vlastním rytmu dechu. Vždy zohledňujeme svá případná pohybová či zdravotní omezení.

 

Hodina začíná úvodní relaxací, která slouží k uvolnění, ztišení a naladění se na cvičení. Následuje část věnovaná průpravným cvičením, dynamičtější část lekce, kdy v rytmu dechu rozhýbeme jednotlivé části těla. Cviky jsou voleny tak, aby nás připravily na praktikování konkrétních ásan, které následují v další části. Cvičí se menší počet ásan s delším setrváním v nich a mezi jednotlivé ásany se zařazuje relaxace pro doznění účinků. Lekce končí závěrečnou relaxací pro zpracování všech vjemů. Jelikož je hodina klidná a cvičenec negeneruje teplo pohybem, doporučuje se oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi, aby byly velké klouby v teple.

 

Pátek: 7:30 - 8:45 hod.

Cena: 150,- Kč.

Možnost využít YL Pass.

Rezervace na lekci zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz