Jak začít s Tradiční Jógou

Lekce je postavena na průpravných cvičeních, která mají cvičence po všech stránkách připravit na praktikování náročnějších jógových technik. Začátečník si při nich osvojuje správné přístupy k jógovým cvičením a praktikám. Při cvičení je kladen důraz na to, jakým způsobem se cvik provádí, na soustředění pozornosti do procvičovaného místa a uvědomování si dechu a pocitů, které během cvičení či dýchání vyvstávají. Takový způsob cvičení má skutečně jógový charakter, neboť pomáhá prohlubovat vědomí těla, dechu, sebe sama.

Na lekce se lze přihlásit kdykoliv. Není to uzavřený kurz.

Co se budeme učit:

- rozvíjet a zdokonalovat svalové vnímání, což je základ schopnosti vnímat a kontrolovat pohyb a úroveň svalového napětí a uvolnění

- osvojovat si schopnost zapojovat jen ty svaly, které jsou k danému cvičení potřeba

- obrátit pozornost od sledování vnějších dějů k soustředěnému vnitřnímu vnímání

- získat za samozřejmost návyk propojovat pohyb s dechem

- rozvíjet plný dech – ovlivnění svalů, které zajišťují rozevírání hrudníku a tím naplnění a vyprázdnění plic v spodní, střední i horní části

Pravidelným (a nejlépe každodenním) cvičením směřujeme k:

- vytváření návyku správného držení těla – rozvinutí svalů zajišťujících správné postavení páteře a správný sklon pánve

- odstraňování napětí drženého v některých částech těla

- odstraňování svalové nerovnováhy a zlepšování rozsah kloubní pohyblivosti – zpružňování a posílení svalů

Zásady při cvičení:

- pohyb je pomalý, bez švihu či hmitání, s plnou pozorností

- koordinujeme dech, pohyb a vědomí

- cvičení je uvolněné, bez nadměrného úsilí, ale s určitou mírou snahy tak, aby pro nás byla pozice či technika efektivní

- v pozicích se snažíme zaujmout polohu, která je pro naše vlastní tělo aktuálně dostupná, tedy s ohledem na svůj rozsah pohybu a s ohledem na případná zdravotní omezení, nekopírujeme ostatní cvičence nebo cvičitele

- nikdy nejdeme do pozice přes bolest. Je možné cítit určité napětí či tahy, nikdy však ostrou bolest. Pokud by se tak stalo, pozici opouštíme, techniku ukončíme.

- pocítíme-li únavu, vždy je možné zaujmout některou z relaxačních pozic (pozice šavásana - leh na zádech, pozice dítěte - sed na patách s hrudníkem položeným na stehnech a čelem na zemi)

Lekce pro začátečníky v pondělí.   18:30 - 19:45 hod.

Lekce pro zkušenější praktikanty v pátek ráno.    7:30 - 8:45 hod.

Platba v hotovosti.

Možnost využít LY Pass.

Rezervace na lekce zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz