TÉMA MĚSÍCE ZÁŘÍ - ŽIVOT PO ŽIVOTĚ - REINKARNACE A JÓGA

02.09.2015 20:58
"Samskara-saksat-karanat-purva-jati-jnanam." 
"By bringing unconscious drives into conscious light one knows the existence of previous lives."
"Přinášením nevědomého konání do vědomého světla, jeden zažije poznání minulých životů."
Yoga Sutras III:18

Po rozložení těla, podstata Já nezmizí. Tělo je manifestací podstaty Já. Znalost, kterou jeden získal a charakter, který jeden obdržel, ho doprovodí do budoucích životů. Vyšší budoucí život závisí na vyšších karmách, jak minulých, tak přítomných. Zrození a smrt pouze znamená unii jednotlivce s novým organismem a oddělení od starého organismu. – Shri Brahmananda Sarasvati. 

Ve stěhování duše nebo dokonce existenci duše se všeobecně nevěří. Říká se, že v Indii, netečnost je důsledkem víry v reinkarnaci a v kulturách, kde se běžně v reinkarnaci nevěří, je výsledkem jistý druh zoufalství. Tendence duše je uzamčít se v tzv. Möbiové pásce cyklů zrození a znovuzrození -  život za životem se stejným klamným utrpením. Tento cyklus se nazývá Samskara. Duše může sama sebe osvobodit z bludů a znovuzrození tak, že si začne uvědomovat karmy – naše vlastní konání, touhy, lpění a jejich výsledků na liberaci duše ze Samskary. Až pak může duše reinkarnovat jako vlastní volba, vzdát se osvobození a vrátit se do těla proto, aby osvobozovala ostatní z utrpení. Duše, která žije pro osvobozování ostatních se nazývá Jivanmukta. Je to choulostivá situace. Existuje příběh o mudrci, který dosáhl realizace, který v čase své smrti zahlédl probíhat jelena skrze svoji poustevnu. „Oh, jak krásné, jak podivuhodné,“ pomyslel si mudrc, plně obdivující jelena a jeho integraci s přirozeným světem. Takovéto ulpění způsobilo, že se mudrc znovuzrodil jako jelen! Všemožné nenaplněné touhy a ulpívání na příjemných prožitcích stahují duši zpět k znovu prožívání. „Kdyby jen...“ je věta života. V čase smrti těla je důležité upamatovat si vlastní pravou podstatu. Cokoliv mysl vyplňuje v čase přechodu, popožene duši do dalšího života. Nejpřímější cestou odsunutí identity od umírajícího těla směrem k Bohu je zpěv jmén Boha. Je to dobrý zvyk zpívat neustále, protože nikdy nevíme, kdy čas smrti nastane! Když byl Mahatma Gandhi zavražděný, jeho poslední slovo, které mu vyšlo ze rtů, bylo “Ram,” jeho pravá identita. Na druhou stranu, většina lidí v posledním překvapivém momentu života vypustí ze rtů “oh, sakra.” Když se duše znovu objeví v novém těle, většina vzpomínek z minulých životů jsou vymazány nebo uschovány. To je škoda, ale i kdybychom si zapamatovali minulé chyby, tak nám to nezaručí, že je nebudeme opakovat. Nahromaděná karma – konání a samskara – domněnky, talenty a tendence se přestěhují s duší a ovlivňují tak náš nový život. Skrze sebereflexi sledujeme život očima duše, a tak zvědomňujeme karmy. Díky praxi jógy si můžeme být více vědomi nástrah a výhod našich tendencí, protože praxe jógy tyto tendence pro nás vyvolává. Zákon zachování energie říká, že energie není nikdy ztracena, ale mění formu. Energie, která byla Váš život nemůže být ztracena, ale předělaná do jiné podoby energie. Transformace pokračuje a život se stává životem a život se stává životem. Vaše nekončící duše se objevila a znovu objevila v různých životech, tělech a časech. Atman je jméno pro duši v Sanskritu. Je to jemné nebo éterické tělo, který přebývá ve fyzickém těle. Prošlo tisíci těly, místy a časy – dokonce i na jiných planetách než Země, a jiných tělech než lidských. Je to Vaše pravá identita – podstata a je nesmrtelná. 

Pokud se stále nemůžete rozhodnout, zapřemýšlejte nad tímto:

Věříte-li v reinkarnaci a mýlíte se – nebude to vadit, protože zemřete.

Věříte-li v reinkarnaci a nemýlíte se – můžete navigovat budoucí životy.

Nevěříte-li v reinkarnaci a nemýlíte se – nebude to vadit, protože jste zemřeli.

Nevěříte-li v reinkarnaci a mýlíte se – můžete dále trpět nekonečný počet životů.

Volba opravdu neleží v tom, zda věřit v reinkarnaci, či nikoliv. Volíme, zda budeme trpět dalších mnoho životů a nebo začneme navigovat budoucí životy tím, jak žijeme nyní. Dobré skutky mají okamžitý účinek na svět, který v tomto životě sdílíme.

Napsal - David Life

Přeložila - Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz