TÉMA MĚSÍCE ŘÍJEN 2014 - KLIDNÁ INTELIGENCE

08.10.2014 17:11
Mayy eva mana adhatsva / mayi buddhim nivesaya /
nivasisyasi mayy eva / ata urdhvam na samsayah 
Keep your mind on me alone, your intellect on me; thus you will dwell in me from now on.
Spočiň svou mysl ve Mě pouze, Tvůj intelekt ve Mě, tudíž od teďka ve Mě budeš přebývat.
Bhagavad Gita XII.8

 

V tomto věku boje, znán jako věk Kali Yuga, může být složité si udržet rozvážnou a klidnou mysl. Konflikty mezi národy, v práci, mezi nepřáteli, s přáteli, konflikty doma a dokonce konflikty sami se sebou mohou narušit mysl a zničit radost.
Je přirozené podezírat někoho, kdo je šťastný a vyrovnaný, že musí být ignorant, nevzdělanec, žijící v bublině nebo dokonce mentálně chorý. Být inteligentní, starající se lidská bytost, jeden musí být narušený a úzkostlivý, a pokud hlouběji hledá útěchu skrze spirituální praxe, tak je snílek, který žije v popření a strká hlavu do písku.
Buddhim nebo buddhi znamená “inteligence.” Nejvyšší a nejdůležitější aspekt intelektu je schopnost poCHOPIT a porozumět pravdě. Hodně lidí se soustředí na relativní pravdu, pravda, která je omezena přechodnými příchozími a odchozími situacemi dočasné existence. Zatím co spirituální praktikant míří k obsažení nebo přebývání v pravdě absolutní. Absolutní pravda je poznání svrchovaného Já nebo Boha. Krishna v této verzi z Bhavagatgíty říká Arjunovi, že pokud bude schopný zaměření jeho intelektu na Něho - Krishnu, Boha, tak potom bez pochyb - samsayah, získá přístup do srdce Boha. Bůh je Láska. Bůh je Boží. S BOŽSKOU LÁSKOU VŠE JE MOŽNÉ. Znát Boha, znamená milovat Boha. A to je jogínův smysl. Abychom poznali tento smysl, tak musíme tomuto záměru obětovat celé naše bytí. Patanjali nabízí radu: Ishwara pranidhanad va (PYS 1.23), a pro ty, kteří obětují, úspěch je absolutně zaručen (va).
Chitta znamená “obsah mysli” - inteligence mysli - a prasad znamená “požehnání.” Požehnaná mysl je klidná mysl. Protože se nám zdá, že většinu úzkostí, které zažíváme nám působí ostatní lidé - rozčilují nás, jsou lstivý, neférový, nelaskavý, atd., tak nám Patanjali v kapitole 1.33 Yoga Sutry navrhuje chitta prasadanam, že VYROVNANOST JE VROZENÝ STAV NAŠÍ MYSLI. Super, to je dobrá zpráva. Musíme mít víru a dělat tak, jak nejlépe dokážeme ochraňovat požehnaný stav od poskvrnění. Patanjali nám dává radu, jak toho dosáhnout: buď radostný pro ty, jež mají radost, souciť s těmi, jež jsou nešťastni, potěšeni z těch, jež jsou ctnostní, a neteční k těm, jež jsou podivní. Pokud se rozhodneme jeho radu ignorovat, tak se budeme utápět v našich vlastních negativních emocích, nebudeme schopni si na Boha upomenout a nebo věnovat, zasvětit nás samé Jeho službě. Naše inteligence bude užírána úzkostmi a nebudeme schopni si v tomto nebo jiném životě nic užít. 
Nalézání chyb v ostatních je zaručená cesta k narušené mysli a zničení inteligence. Jakmile začneš soudit ostatní, najdi způsob, jak to nechat být. Ponech Bohu ať se o věci postará. Pokud si zapamatuješ, že On je svrchovaný vykonavatel, tak budeš schopný se oddat a vzdát se tendencí ega mít pod kontrolou výsledek situace. Tvoje práce je ochraňovat klidnou mysl. Můj učitel Shri Brahmananda by řekl, “mind, your own business!” “Hleď si svého.”
Následuj učení jám a chovej se k ostatním pěkně, pravdivě, dobrosrdečně, s respektem a štědře. Zbav svou mysl nemocí pýchy, závidění, zloby, lenošství, chtíče, chamtivosti a obžérství. Nikdo netvrdí, že je to jednoduchý úkol, a že to dokážeme sami. Pro pomoc v težkých chvílích bude moudré zauvažovat nad praktickými návrhy, které dávají svaté bytosti a snažit se jich nejlépe v praxi využít. Pomoc je k dispozici v podobě satsangu - svatá společnost. Satsang může mít podobu svatého učení, které je sepsané svatými bytostmi, např.  Bhagavadgíta, Yoga Sutry, ale také nynějsí učitelé, jako byl Shyamdas. 
Další význam inteligence, který jsem našla ve slovníku je ”tajná informace.” Myslím si, že to znamenala inteligence pro Shyamdase, když hovořil o tom, proč je důležité ochraňovat nejtajnější informaci ze všech - Tvůj oddaný bhav - nálada. Oddanost.
“Věk boje je tady a může zničit inteligenci každého z nás. Buď opatrný! Tato Kali Yuga Tě dokáže oklamat, tak si pojisti svoji oddanou mysl, ochraňuj ji jako drahý šperk. Zabezpeč si svoji bhava.” (Shiksha Patra 29.1, přeložil Shyamdas a Vallabhdas). 
Cesta Milosti dává praktické prostředky, jak si zachovat chitta prasadanam: pouze jíst prasad, jídlo, které je nejdříve obětováno Bohu, dokonce i voda by měla být obětována Bohu než ji vypijeme, udržuj si dobrou společnost - satsang, zpívej Krishnovi chvalo zpěvy a zpívej mantru útočiště Shri Krishna Sharanam Mama.
Jak sami vidíte, máme několik zdrojů svaté rady. Možná, když budeme schopni integrovat do našich životů aspoň některé vzácné drahokamy, které jsou nám nabízeny požehnanými svatými bytostmi, mohli bychom zažít trochu klidu během těžších dob. Já v to určitě doufám!
- Sharon Gannon
- přeložila Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz