TÉMA MĚSÍCE PROSINEC 2017 - SHROMÁŽDĚNÍ KMENŮ

02.12.2017 07:48

 

 

sat-sangatve nissangatvam, nissangatve nirmohatvam, nirmohatve nishcala-tattvam, nishcala-tattve jivanmuktih, bhaja govindam, bhaja govindam, bhaja govindam mudha-mate

 

Kvalitní a ctnostná společnost dává vzniknout nelpění. Z nelpění vyvstává svoboda od iluze. Jeden vysvobozený od iluze může vnímat neměnící se realitu. Zažívajíce neměnící se realitu, jeden dosáhne osvícení v tomto životě. Já Jsem je oceán vědomí. Při uvědomění si tohoto, jeden cítí: „Já nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl.” Poznej Govindu, poznej Govindu, poznej Govindu ve svém srdci, ó ty moudrý!

 

Z carpata-panjanka od Shri Sankaracharya. Přeložil Shri Brahmananda Sarasvati

 

 

 

Satsang je často definovaný jako společnost stejně smýšlejících lidí za účelem poznání pravdy. Když společným zájmem kmene je poznání pravdy - pak je to satsang. Globální satsang Jivamukti Jógy je kmen.

Utrpení je výsledkem otrokářství vycházející ze špatné společnosti a mylného vnímání opravdové podstaty reality; což má za následek vyhledávání pouhého uspokojování našich pěti smyslů a vyhýbat se tak narůstajícímu smutku. Dobré sdružování vede ke svobodě od špatného ve společnosti. Když zažijeme podporu a komunitu dobré společnosti a svobodu od špatné společnosti, jsme osvobozeni od mylného vnímání života na úrovni duševní poruchy. Pak přestáváme vnímat svět mylně, začneme cítit jemnou a opravdovou podstatu světa na jeho původní úrovni. Tento proces vede k jivanmuktih, stavu kompletního osvobození od utrpení.

Společně jsme na cestě za světem žijící v míru a harmonie mezi všemi kmeny - Kmeny lesů, vod, vzduchu, plání a pouští, kmeny zvířat, ryb, ptáků, kmeny lidí z hor, z údolí a také kmeny lidí z města.

Bubnujeme do světa za Tribe Gathering 2018 - Setkání Kmenů a moc se těšíme. Těšíme se, protože mnoho z vás přijede do New Yorku z celého světa a opět pocítíme podporu a výhody našeho úžasného globálního Satsangu. Mnoho z vás nám říká, že se cítíte izolovaní ve vašem malém koutku světa. My se také můžeme cítit izolovaní v New Yorku. Není nic osamělejšího, než život strávený ve špatné společnosti. Když máte podporu ostatních, můžete být změnou, kterou chcete vidět.

Kmenová zkušenost je universální. Všechny dnešní kultury světa vzešly ze všech možných kmenů v naší vzdálené minulosti. Tyto kmeny předchází vytvoření Národních států a jsou zakořeněné ve spolupráci za účelem prosperity. Učíme se, jak tvořit kmeny studováním stáda bizonů, hejna ptáků nebo hejna ryb. Vytvořili jsme kmeny ke snížení utrpení…a fungovalo to! My všichni praktikujeme jógu, abychom snížili utrpení…a funguje to! Význam slova kmen se v historii hodně změnil. Kmen se dokonce stal i znepokojujícím termínem v době kolonialismu. Původní etymologie slova je někde mezi Latinským tribus a starofrancouzským tribu. Pravděpodobně poukazuje na tři kmeny Starověkého Říma, kterých pak bylo 35, 240 let před Kristem. Možná cítíte příbuzenství s 12 kmeny Izraele, nebo Severskými kmeny Vikingů, nebo Germánskými kmeny doby železné. Počítáte se mezi členy původních obyvatel Ameriky nebo Prvních národů nebo dokonce etické skupiny Masajů, Himbů nebo národa Zuluů? Je mnoho mnoho kmenů, které můžeme vyjmenovat. Ale důležité je vědět, že můžeme najít společné předky v těchto sociálních společenstvích, které existují mimo národní státy a jsou velmi soběstačné. A jen potom můžeme seskupit kmeny do moderních, rozmanitých a soucitných kmenů.

 

Ve své studii v roce 1975, Teorie kmene, antropolog Morton H. Fried nabídl několik příkladů moderních kmenů, které zahrnovali členy mluvící rozdílným jazykem a praktikovali jiné rituály nebo sdíleli jazyk a rituály se členy jiných kmenů. Došel k závěru, že kmeny obecně charakterizované fluidními hranicemi a různorodostí, nejsou omezené a jsou dynamické.

 

Moderní kmeny jsou zřetelně rozdílné od mainstreamové a dominantní společnosti. Jivamukti je moderní veganský kmen těch, kteří hledají pravdu, kteří se sjednocují, aby prožili satsang a posílení k osvobození druhých od utrpení - a vytvářeli tak historii.

 

Napsal: David Life

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Originál k přečtení zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz