TÉMA MĚSÍCE PROSINEC 2014 - MANTRA

03.12.2014 08:58

 

Starodávné spisy jógy vypovídají, že Bůh je zvuk a zvuk je Bůh: Shabda Brahman. Není nic jiného než Boha. Bůh je vše. Bůh je skutečný. Bůh je realita. Bůh je zvuk. Všechny formy reality jsou formy zvuku – hudby – jejich vlastní podstata složená z vibrací. To, co vidíme jako materiální existence, hmotu, je zpomalený zvuk tak, aby je oko mohlo vidět, ucho slyšest a všechny ostatní vjemy schopné poznat. Hmota vychází ze zvuku – na počátku bylo slovo. Naše mysl – skrze slova, ať už mluvená nahlas a nebo tiše – vytváří realitu, ve které žijeme. Většina lidí si není vědoma mocné síly, kterou jejich slova dokáží rozpoutat na světě.
Nikdo z nás nerad žije ve světě chaosu, konfliktů, destrukcí, poluce, nemocí a zoufalství, a presto málo z nás si uvědomují, že jsou to naše slova, která tvoří a udržují takový svět. Zneužívám slova, když je využíváme k podvodům, k odsuzování, ke stěžování nebo obviňování druhých. Slova vyřčená ve hněvu a zoufalství vytváří ničící atmosféru.
Pokud se cítíme svázáni nebo limitování naší realitou, pokud se nám nelíbí to, co vidíme, mantra nám umožní změnu pohledu tak, že jdeme hlouběji za to, co se nám jeví jako normální. Slovo mantra v Sanskrtu znamená “překročit mysl“ : man znamená “mysl,“ a tra znamená “přejít.“ Mantry jsou magická slova, která mají potenciál ke změně naší reality, a nebo aspoň jejího vnímání, což může být v podstatě ta stejná věc. Ale k tomu, abychom mohli vyžít sílu mantry, změnit vnímání naší reality, tak musíme připustit, že mantry jsou jako kouzelné formule a jako kouzelné formule, aby byly efektivní, musejí být pronášeny s upřímným záměrem a správnou výslovností. Mnozí z nás musí mantru mnohokrát opakovat, aby bylo dosaženo kýženého výsledku. Staří alchymisté s podporou říkávali , “s opakováním je kouzlo nuceno vyvstat.“ Možná se ptáte, pokud je Bůh vše, jak to, že je na světě tolik šeredností a utrpení? Přemýšlejte takto: Právě teď je životní prostředí Země ničeno díky lidské ignoraci a chamtivosti. Příroda je v harmonii s Božími zákony. My využíváme přirozené, nedotčené zdroje a předěláváme je na všechny možné druhy materiálních statků k nákupům a prodeji.
Zdá se, že peníze jsou náš Bůh a peníze jsou naše mantra. Většina věcí, které vyrobíme skončí jako odpad na skládkách a v oceánech, které dále znečišťují svět a vypouští toxiny to prostředí. Skoro všechno, co vyrábíme ze základních surových zdrojů Země, přetváříme tak, že je dále nemožné, aby se tyto výrobky rozpadly přirozeně zpět na části, které se biologicky rozloží a znovu vyživí prostředí. Odpad, který vytváříme otravuje náš svět a způsobuje vše možné utrpení – znamení toho, že jsme ztratili náš hudební smysl a vypadli jsme z rytmu Kosmického zákonu harmonie. Bůh poskytuje všechny surové zdroje, ale dává nám na výběr, jak tyto materiály zpracujeme, buď v souladu s přírodními zákony a nebo proti nim. Podobně nám dává Bůh hlas a výběr buď hrát a zpívat v Jeho orchestru a nebo ve skupině jednoho, se svýho malým, krátkozrakým egem. Bůh nám umožňuje vybrat si slova, která si přejeme myslet, říkat a naše výběry rozhodnou o druhu světa, ve kterém žijeme nyní a v budoucnu.
V Bhagavad Gítě se píše, a také v jiných svatých písmech, že na co myslíme v čase vlastní smrti, to nás přeposune do dalšího života.
A tímto řečeno, je smutné vědět, že spoustu lidí, kteří se setkají se smrtní nečekaně, např. v haváriích a nebo leteckých neštěstích, řeknou mantru, “Oh dopr…!“ nevědomě udávají směr k jejich další inkarnaci. Velký jógi Gandhi praktikoval své opakování mantry, a když ho zasáhla kulka jeho vraha, upamatoval si zašeptat “Ram,“, což bez debat jistě poslalo jeho duši dobrým směrem na jeho cestě. Bohova přirozenost je satchidananda—existence (sat), poznání (chit) a předně blaženost (ananda).  Bůh je vše vědoucí a všudy přítomný, ale pokud chceme poznat Jeho formu blaženosti – a kdo by nechtěl – musíme na to soustředit každou myšlenku a každé slovo, které vyřkneme. Bůh je slušný a nenarušuje naše plány, pokud my sami Jeho neoslovíme a nepožádáme oJeho účast v našem životě. Když chceme získat někoho pozornost, je důležité znát jejich jména. Tak stejné je to s Bohem: k získání jeho pozornosti ho musíš volat jménem. “hej ty” nestačí. Je lepší být vice specifický. Sanskrt je spirituální jazyk jemnosti. Mantry v Sánskrtu složená ze jmen Boha jsou speciálně mocné. Většina lidí nevědomky plní jejich mysl a svět slovy, která se manifestují do světských a destruktivních podob, přispívající k negativitě a utrpení.
Moudří pracují na rozložení negativní reality skrze zpívání svatých jmen Boha. Zvuk předchází podobě. Jeho jméno (nama) vytváří Jeho podobu (rupa). Není rozdílu mezi jménem Božím a Bohem. Pokud chceš přebývat v bhav – nálada Boží – pak použij mantry se svatými jmény k vyzdvihnutí Tvé mysli z konfliktu, strachu, zloby, zoufalství a všech běžných obav a nech se vnést do reality ananda – blaženost — Tvůj skutečný d(om)ov.
 
~ Sharon Gannon
 
~přeložila Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz