TÉMA MĚSÍCE LISTOPAD 2014 - SÍLA DUŠE

17.11.2014 11:02
"hanam esham kleshavad uktam"
The greatest obstacle to the practice is one’s own prejudices 
based on one’s own preferences.
Největší překážkou v praktikování je vlastní předsudek založený na vlastních preferencích.
Patanjali's Yoga Sutras (PYS IV.28)
Jóga je praxe, jak se stát spokojenými. Ne obyčejná spokojenost, ale hluboká a trvalá spokojenost, která je nezničitelná vlnami radosti a smutku života. Skrze jógu se probouzíme, pomalu a časem, jak mizí závoj ignorance (chybného pochopení), které nám brání v poznání našeho pravého já , tak vidíme lépe a jasněji to, co je a s tím získáváme sílu zvolit si život sladěný s rytmem Božské vůle.
My, kteří jsme na této cestě, čelíme neskutečné výzvy a neskutečné příležitosti této doby. Naše kultura materialismu, vykořisťování a naprostého pohrdání kvalitním životem zvířat, celé přírody a Země, nás přibližuje k bodu zlomu a zároveň ve stejnou dobu procházíme obrovskou přeměnou vědomí.
Abychom nalezli cestu v tomto bouřlivém čase a objevili se ve světle, měli bychom rozpustit paralyzující předsudky, které uspali mnohé z nás na tisíce let, rozrušili naše mysli a přinutili nás pohlížet na otroctví, vykořisťování a masové vraždy ostatních zvířat jako na normální. Kořenem těchto předsudků je lež, že zvířata nemají duši.
Ve výše zmíněné Sutře, Patanjáli pokládá předsudky za největší překážky v praktikování. Překážka je založena na chybném vnímání, pocházející z ignorance. Ignorance pochází z předané lži a uvěření této lži a v pokračování předávání této lži sami sobě a ostatním – prohlubující přesvědčení tak daleko a ovlivňující to, jak vidíme sami sebe a ty, jež vůči nim předsudky máme, což končí zkreslením pravdy.
Předsudek je mentální neduh, který znečišťuje mysl klamáním. Aby jsme se zbavili předsudku, musíme lež zničit v jejím kořenu. Pouze vědomost může spálit předsudek v samotném kořenu a odhalit pravdu.
Mnoho náboženských tradic podporuje toto „ne-lidská zvířata nemají duši“ a nebo „nemají takový druh duše, která umožňuje spojení s Bohem.“
Patanjáli nám říká, pokud se podíváme hlouběji, uvidíme pravdu.
Vlastně se nemusíte dívat ani tak hluboko, aby jste viděli, že ostatní zvířata duši mají.
Když dýchají a srdce jim tluče, je to důkaz o přítomnosti duše. Být naživu znamená mít duši. Každá živoucí bytost, bez rozdílu barvy kůže, vlasů, peří, šupin nebo srsti, chodící po dvou nebo čtyřech a nebo žádných nohách, jsou osoby – mají duši.
Je to znatelné v naší řeči: slovo anima je kořenem slova animal a znamená to ”duše, ta, která oživuje.” Dle definice, všechna zvířata mají duši, lidská nebo ne-lidská. Každá živoucí bytost má duši.
Když někdo zemře, duše opustí tělo a to je jediný moment, kdy můžeme oprávněně na ně ukázat a tvrdit, že nemají duši.
Je to stejné bez rozdílu, nezáleží zda jsi člověčí, kočičí, psí, kraví, ptačí a nebo rybí člověk, každá živoucí bytost má duši, pokud by neměli, byli by mrtví.
Je to také evidentní v nesčetných příbězích o zvířecím chování, které přesahuje dané představy zvířecího chování, ke kterým je společnost a věda limitovala, mnohé případy ukazují více lidskosti, než by ukázalo lidstvo samo.
Např. delfíni starající se o jejich umírající přátele, psi obětující svůj podíl žrádla, aby bylo dostatek pro zbytek rodiny, chobotnice zdobící si svoje doupě, ptáci, kteří používají slova k vyjádření lítosti a mnoho dalších.
Pokud je zvěř nic víc než automaty, jejichž chování je naprosto řízené geny, jak by mohli demonstrovat spojení s ostatními a se světem okolo nich?
Jivamukti znamená osvobození pro duši – každou duši, nejenom lidskou duši. Abychom dosáhli osvícení, musíme se zbavit předsudků. Asana a praktikování meditace může napomoci, oddanost může napomoci. Žít život jako vegan. Ale žádné praktikování nebude efektivní pokud nejsme ochotni otevřít mysl a srdce, abychom viděli za “realitu” prezentovanou naší společností. Když dosáhneme osvobození, zjistíme, že není vlastně žádný rozdíl mezi jednotlivci žádného druhu. Jsme všichni jedno – jsme všichni jedna Božská Duše.
 
- Sharon Gannon
- přeložila Naděžda Brzobohatá
 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz