TÉMA MĚSÍCE LEDEN 2015 - ČAS JE, BYL A BUDE

08.01.2015 08:12
 
ksana-pratiyogi parinamaparanta nirgrahyah kramah                          
Sled změn (nepřetržitá posloupnost okamžiků) je pouze zachycen jako rozdílné okamžiky, když člověk přesáhne tyto okamžiky, a je na druhém konci.
The succession of changes (the uninterrupted sequence of moments) is only recognized as distinct moments when one has transcended those moments and is at the other end. Yoga Sutras IV.33
Řídíme a hodnotíme naše životy podle času. Sekundy, minuty, hodiny, dny, měsíce, roky a dekády jsou měřítka času. Čas – který můžete vidět, jak jde s pohybem druhé ručičky a se zdánlivým pohybem Slunce na obloze. Ale nakolik jsou tato měřítka času přesná, kterými měříme naše úspěchy či prohry v životě, délku naší jógové praxe a výplatu, kterou dostáváme? Existuje minulost, přítomnost a budoucnost a můžeme je navštívit? Prastaré pátrání po přirozenosti času pluje někde mezi fyzikou a filosofií. Čas je velmi mystická záležitost. Ani ty nejlepší vědecké mysli se neshodují na kvalitách nebo podstatě času. V podstatě jsou zde dvě moderní teorie, jak čas funguje:
Teorie A – minulost, přítomnost a budoucnost existují a čas ubíhá
Teorie B – žádný čas není objektivně minulostí, přítomností nebo budoucností, ubíhání času je pouze iluze.
Jedna z nich může být pravdivá a nebo obě. Střádáme vzpomínky na minulost, ale nemáme žádné vzpomínky na budoucnost, čas se tak může zdát, že cestuje z minulosti do budoucnosti. Někdy jde čas pomalu a jindy zase rychleji…alespoň se to tak zdá.Např. Navýšení teploty těla může zpomalit vnímání času až o 20%. Proto se zdá, že lekce jógy obsahuje tolik – za tak málo času. Čas je také rychlejší ve vyvýšení, tak hodiny běží rychleji, když je nadzvedneme pouze o 30cm. Lidé, kteří bydlí v nejvyšším patře stárnou rychleji než ti, žijící v přízemí. Čas ubíhá pomaleji u moře než na horách, (čas jde pomaleji v Shavasaně). Hlava stárne rychleji než chodidla – ne, pokud denně děláte převrácené pozice. Dokážeme cestovat časem? Dědečkův paradox říká, že pokud se vrátíte v čase do období před početím vašich rodičů a zavraždili byste vašeho dědu ještě před tím, než mohl být otcem vašemu rodiči, nikdy by jste se nenarodili – což znamená, že byste nikdy nemohli existovat a vrátit se zpět v čase a zabít svého děda, což znamená cestování zpět ovlivňuje budoucnost toho, kdo cestuje a tato vlastní nemožnost činí cestování zpět časem nemožným. Tento paradox dává smysl z pohledu fyziky, ale možná se cestování časem děje v jiných dimenzích, možná v prostoru samotného Super Vědomí. Metoda jogína pro překročení času je ta, že jogín se do času hluboce ponoří. V Hinduismu je Bůh zosobňován jako čas – Kala a čas se opakuje v nelítostných a zatracených cyklech. V jóga sútře ksana představuje nejmenší část uplynulého času – okamžik. Ksana je tak malá, že nemá žádné trvání. Ksana je čas mimo čas. Je to jako s bodem v geometrii. Zrovna tak, jako tento bod nemá žádnou dimenzionální existenci výšky, délky nebo šířky – ksana nemá trvání. Bod, který se opakuje vytváří první dimenzi délky. Ksana, jež se opakuje vytváří šipku času cs.wikipedia.org/wiki/Šipka_času  pohybující se z minulosti do budoucnosti, kramah. Ale problém je tom, (podle sutry) že my nerozeznáme dopad našich činů, až když je pozdě měnit naše činy, a tak vše změnit. Důvod, proč nedokážeme propojit naše nynější konání s minulým konáním a budoucími výsledky je ten, že konáme nevědomky. Pokud vědomí zanikne, tak kontinuita konání je ztracena. Pak se nám zdá, že v přítomnosti máme nesouvisející problémy a dramatické vynálezy osudu. “Jak jsem se sem dostal?” “Proč se to děje mě? Svět se zdá být proti nám bez našeho vlastního přičinění. Praktiky jógy vyjevují, jak vaše činy utváří život, který prožíváte a vaše projekce se objeví – jako svět před vámi.
Škoda, že nemůžeme protrhnout závěs času a zažít naši minulost, přítomnost a budoucnost teď! Ale vy můžete….a dosáhnete úrovně, skrze praktiky jógy, kde nebudou nevědomé časové úseky – úroveň, kterou nazýváme Super Vědomí. Prožijete minulý, přítomný a budoucí čas jako kontinuální a propojený, dokážete sami sebe osvobodit od časově omezené existence.
 
Napsal David Life-ji
Přeložila Naděžda Brzobohatá
 
Originál si můžete přečíst zde:

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz