TÉMA MĚSÍCE KVĚTEN 2015 - CO JE SMYSLEM ŽIVOTA?

06.05.2015 21:31
 
Kdo vpravdě zná a kdo zde může deklarovat, odkud se narodilo a odkud pochází toto stvoření?   Rg Veda.
Rg Veda stále užívá nářečí, které doposud přežilo, když je nezodpověditelná otázka položena. Pokrčíme rameny a odpovíme, “Kdo ví?” Ano, opravdu míníme, že nikdo neví. Jedinec, který je oddělen od pravdy, nemůže znát pravdu, ve své plnosti. Jde ji pouze zažít, když se vědoucí rozplyne do věděného. Oko nedokáže uvidět vidění a ani nos ucítit cítění. Vnímání čichu v mozku a akt čichání jsou vnitřně vázané, a tak neviditelné jeden druhému. Ve skutečnosti nemusíme hledat význam života. Život odkazuje sám na sebe. Život má vnitřní význam a hodnotu bez ostatních odkazů. Život je smysl, ne příčina. Můžeme vyhledávat příčinu života jako duchovní snažení. Duchovní boj není objevení významu života nebo smrti, ale použít příležitosti života k uvědomění si toho, co Rg Veda nazývá “Ta Jedna Věc, bezdechá, dýchaná svojí přirozeností, kromě toho není nic.” Nic není oddělené od Té Jedné Věci – Ta Jedna Věc je vším.
Během života máme příležitost cítit, vědět a stát se Jednou Věcí. Není to objektivní experiment, je to subjektivní přístup k nekonečnu, jež nemůže být popsáno, pouze procítěno. Život nikam jinam nesměřuje, život podporuje nekonečno v převlecích kreace a má svoji vlastní hodnotu. Každý den, který jsme naživu, nám život odhaluje svůj vlastní význam. Jsme naučeni tvrdě pracovat, abychom dosáhli cílů v životě a někdy na cestě za dosažením těchto cílů se může stát, že propásneme prožívání každého dne do plnosti a ucelenosti. Vnímáme pouze nedostatek při nedosažení cíle. Význam života může být zaměřen na dosahování cílů a když pak nejsou naplněny, tak vytvářejí bezvýznamný život. Nemusíme ztratit gól, ale “celá cesta do nebe, by měla být nebem,” jinak se může stát, že jste na špatné cestě. Život je žití života, ne odložení žití na chvíli na druhou kolej, než dosáhnete cíle. Jsi fyzická bytost zažívající spirituální zkušenosti a nebo spirituální bytost zažívající fyzické zkušenosti? Jsme si celkem jisti, že jsme fyzické bytosti a někdy máme to, co můžeme nazvat spirituální prožitky. Je velice těžké být spirituální bytost zažívající fyzické zážitky jednoduše proto, že se identifikujeme jako oddělení od duše. Můžeme potvrdit, že máme tělo a mysl, ale je složité potvrdit jemnou existence duše s intelektem. Duše se cítí – tak více ciťte a přemýšlejte méně. 
Existuje ašrám v horách, kde jsou trénovaní mladí mniši. Jednou dva mniši seděli a hleděli směrem k modlitebním vlajkám, v meditaci. Mladší pronesl, “Vítr se pohybuje.” Starší mnich se ušklíbl a odpověděl, “Vlajky se pohybují.” Započali debatovat o tom, co je známo a co je neznámo a debatovali o tom, zda vítr a nebo vlajky se pohybovali i po příchodu na večeři. Kuchařkou pro ašrám byla velice moudrá žena, která viděla spoustu generací mnichů přijít a odejít. Byla osvícená duše v převlečení za obyčejnou kuchařku. Stála blízko jejich stolu a uslyšela mnichy debatovat. 
Měla na sobě veliký kabát a paže uschované uvnitř, podívala se na mnichy a začala zuřivě mávat pažemi, předávala tak skvělou zprávu o tom, že nevíme jestli vlajky nebo vítr se pohybují, pouze víme, že “mávání existuje." Tradice Zenu “Buďte tady a teď” je klišé v józe, ale pravdou je, že pokud dokážeme prožívat život tak, jak se před námi rozvíjí v každém momentu s podivem a zájmem, tak se nám význam života vyjeví. Život s významem je život, který oslavuje každý moment, jako moment v přítomnosti kreativity Tvořitele. Na počátku jakéhokoliv konání si položte otázku, “Přiblíží mne tato akce k podstatě života nebo mě tato akce pouze hlouběji ponoří do ignorace?" Někdy je těžké udělat takové rozhodnutí a stěží máme dostatek času sposadit se a promyslet náš další krok. Z toho důvodu praxe asán hledá vyjevení nevědomých tendencí a zvyků mysli, jež nás nutí běhat na tom stejném běžeckém pásu, frustrované. Když se nevědomé tendence stanou vědomými, tak jsme odměněni momentem osvobození před okamžikem reakce. Nevědomé tendence jsou vyměněny za nové struktury pro pohyb, které jsou vyrovnané se silami Země. Geometrie jógové praxe otevírá jemné cesty skrze tělo a mysl pro tok Prány, gravitaci, levitaci a elektromagnetismu. Použití jógových technik beze strachu odhaluje význam života – žít jako nástroj pro Universální Vědomí a stát se tak “tím, kdo ví Tu Jednu Věc.” Život sám je významem života.
 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz