TÉMA MĚSÍCE DUBEN 2016 - TVŮRČÍ ČINNOST

13.04.2016 16:57

 

Jestliže dovedeme k dokonalosti jednu věc, poznáme dokonalost všeho. Dosáhneme osvícení. Jóga je dokonalost akce. 

Existuje tradiční příběh vyprávějící o nadšeném žáku mystiky, kterému mu byl zadán úkol, aby napsal báseň. Pracoval přes noc a následující ráno spěchal ke své učitelce a předal ji báseň:

 

Motýl

Odstraníš jeho křídla

A získáš pepř

 

Jeho učitelka byla rozčilená a kroutila hlavou. Vzala papír s básní a napsala:

Pepř

Přidej křídla

A získáš motýla

 

Učitelka naučila žáka, že k tomu, aby byl kreativní, konání musí být konstruktivní a ne de-struktivní.

Nestačí mít revoluční nápad, musí být evoluční.

Co činí kreativní nebo umělecké konání perfektním? Jsou tři základní typy konání: myšlenka, slovo a čin.

Nedokonalá myšlenka vede ke slovům a činům, které nás hluboce boří do samsary - cyklus zrození a smrti. Proto bychom se měli snažit očistit naše myšlenky a motivy skrze sebereflexi a s mantrami. I když naše myšlenky mohou být božského původu, naše těla jsou zakódována společenskou podmíněností, která nám brání v dokonalém konání nebo vyjádření perfektního slova. Musíme projít tak trochu revolucí nebo znovu integrací s nepodmíněných stavem. To znamená, že konání by mělo být tak trochu neobvyklé nebo dokonce šokující, protože představuje novou realitu.

Je běžné pro revolucionáře, že přebírají vlastnosti jejich utlačovatelů, obvykle protože jednají z podobného kulturního a historického kontextu a nemají jiný, lepší nápad. Pokud se konání slepě opakuje, vykonavatelé jsou svázáni svými rolemi.

Pokud akt vychází z místa Bytí, improvizace a invence jsou možné, protože nové formy jsou v dohledu. To ale neznamená, že formy jsou špatné a anrchie je ta pravá cesta. Učení praktik jógy jsou nástroji, které používáme k odstranění společenského podmiňování těla a mysli. Výsledkem praxe je snižování zábran a zvyšování uvědomění si sama sebe.

 

Když se John Lennon a Yoko Ono nastěhovali do Tittenhurst Parku, velkého domu na okraji Londýna, rozhodli se ponechat většinu místností prázdných a vymalovaných na bílo.

Co když jsi získal dům a teď se musíš rohodnout, co bude tím nejlepším způsobem - buď dům zbořit a nebo vystavět nový, perfektní dům. Nebo potřebuje pouze renovaci? Trochu oprav? Kompletní demolici? Obložení? Venkovní úpravy? A pak se musíš rozhodnout, čím dům zaplnit. Všemi věcmi ze starého domu, které byly prozatím uloženy někde v úschovně? Nebo ho vybavit novými věcí? Nejmodernějším zařízením, nábytkem a knihovnami?

 

Sdědil jsi dům - od svých bývalých činů - jménem tělo a mysl. Rodiče Ti dům pojmenovali a Ty jsi ho začal plnit věcmi. Ty se musíš rozhodnout, jaký je nejlepší revoluční způsob a vystavět nový perfektní dům - být maximálně kreativní, stvořit andělské tělo, motýla, Dům Páně.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz