TÉMA MĚSÍCE ČERVENEC 2015 - PROČ MÁME RÁDI VÁLKY

23.07.2015 11:36
 
O son of Kuntī, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore get up and fight with determination. Krishna, BG II.37
Ó synu Kunti, zemřeš-li, získáš nebe, zvítězíš-li, bude ti patřit země! Proto, Ardžune, povstaň a rozhodni se k boji! Krishna, BG II.37
“Bitva je velkolepá soutěž, jakou si může člověk dopřávat. Vynáší na povrch to nejlepší, odstraňuje vše základní. Všichni mají v bitvě strach. Zbabělec je ten, který nechá strach zvítězit nad smyslem povinnosti. Povinnost je podstata mužství.” – George S. Patton
Co myslíme “válkou”, když o ni mluvíme, může pro každého z nás znamenat něco jiného. Ale již pouhá zmínka o válce nám rozproudí naši kolektivní krev. Válka proti zločinu, kulturní válka, válka proti chudobě, válka proti rakovině, protidrogová válka, válka proti teroru – každý ví, že pokud chce získat zájem velké skupiny lidí, stačí použít slovo válka. Vlády začínají většinu válek, ale obyvatelstvo se hned rádo přidá – proč? Z pohledu vlády je většina válek kvůli obraně a pro rozšíření území a zdrojů. Z pohledu běžné populace to znamená hodně utrpení a žádný velký zisk. Válka má jasnou nevýhodu, a to zapříčinění spousty mrtvých, hodně často mladých. Proč lidé souhlasí s vyhlazením velké části dětí pro něco, co je zajímá opravdu velice málo? Musí tady být něco, co lidi na válce velice přitahuje. Není složité vidět, že důvodem proč lidé nemohou žít v míru je ten, že mají rádi války. Zdá se, že konflikty vyvolávají v lidech pikantní pocit bytí na živu. Mávání vlajek, oblékání uniforem a nabíjení zbraní se všeobecně líbí. Naše běžná existence nabere na novém významu, když se přikloníme na jednu stranu a začneme střílet. Lidé se shromáždí okolo vlajky a stávají se něčím větším než oni sami. Jejich jinak nudné životy se najednou zaplní povinností, melodramaty, smrtí, odříkání a hrdinstvím (a tady je to důležité, protože ve válce běžný člověk může udělat hrdinský čin a být uznán za hrdinu). Seznam válek, desetiletí za desetiletím, mrtvý hrdina za mrtvým hrdinou často sepisují naše historické zkušenosti. V částech světa, kde byli lidé zbaveni volebního práva, jim válka dává hlas a pocit síly k vyjádření jejich sociálních, politických a náboženských názorů.
Odhaduje se, že 362 dní každým rokem lidé vedou “velké” války ( SN rozhodlo, že “velká” válka má 1000+ obětí\rok). Tyto “velké” války opepřují těch 365 dnů každým rokem, kdy vedeme vnitřní psychické války, střední až malé války s ostatními, kteří žijí blízko nás a universální válku se Zemí a s jejími zdroji a všemi ne-lidskými tvory. První krok k tomu, abychom ublížili ostatnímu je ten, že je vidíme jako oddělené, jiné od nás samých. Pokud jsou “jiní”, tak je můžeme zranit bez způsobení újmy toho, kdo bolest působí. Když bojují jedna země s druhou, spotřebují čas a energii na propagaci o nelidské nátuře nepřítele, aby si omluvili jejich ztráty. Zvěř chovaná a nebo lovená pro jídlo a sport, nemají stejná práva na život a nebo jen slušný způsob zacházení během života. Dnes 3.7 miliónů\rok zvířat jsou poraženi hrozným způsobem pro naši “potravu”. Tento počet nezahrnuje mořské tvory, pokusná zvířata, lov, kožešnický průmysl a další způsoby, kterými jsou tyto zákeřné války vedeny. Válka proti Matce Přírodě se vede dál, i přes to, že zdroje a druhy jsou využívány bez ohledu na následky.
Každým rokem, lidé kteří žijí tam, kde nejsou, co Spojené Národy nazývají “velké” války, jdou do lesů a do polí, aby svedli jinou velkou válku se zvířaty (100 miliónů+\rok ulovených), s přírodou ve jménu zábavy, stmelování a nezdravé získávání sebevědomí. Na venkově je zvuk zbraní, těžkých strojů, řetězových pil jako denní připomínka stavu války, ve kterém všichni žijeme. Taková atmosféra, kterou válečné myšlenky vytváří, podporují střílení ve školách, sebevraždy, bombardování a všeobecný matek.
Společná půda je klíčem pro změnu těchto válečných stavů. Když zažíváme soulad, stejné touhy po právech a potřebách – v ostatních, pak jsou méně “jiní” a více “jako” my. V jógové praxi napodobujeme mnoho tvarů…..strom, horu, mudrce, psa, hada, ale naše identifikace je zakořeněná v dechu, který je vždy rovnocenně přítomen v každé nové formě nebo tvaru. Na konci praxe je pocit integrace přímým důsledkem prožití souladu. Pravidelná praxe nám umožní stát se “hrdinou” na pár momentů každý den a zažít neobvyklý prožitek blaženosti. Praktikujte jógu a ne války!!!
 
Napsal - David Life. Spoluzakladatel Jivamukti Yoga Methoda
Přeložila - Naděžda Brzobohatá

 

 

 

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz