TÉMA MĚSÍCE DUBEN 2017 - OTEVŘENÉ DVEŘE

02.04.2017 14:34

 

nimittam aprayojakaṁ prakṛtīnāṁ varaṇa-bhedas tu tataḥ kṣetrikavat

 

Příčiny nezpůsobují pohyb přírody, Prakriti. Pouze odstraňují překážky a clony, tak jako farmář boří bariéry pro vodu, aby tekla do polí. Překážky odstraněné příčinami, příroda je sama od sebe dokonale prostoupena.

 

Causes do not put nature, Prakrti, into motion. They only remove the obstacles and coverings, like a farmer breaking down the barriers to let water flow in the field. The hindrances removed by the causes, Nature impenetrates by herself.

Yoga Sutras of Patanjali IV.3 (Komentář od Shri Brahmananda Sarasvati)

 

 

 

Mnoho lidí si myslí, že jóga je o získávání něčeho, jisté zdatnosti nebo schopnosti provádět asány - pozice. Co opravdu děláte je, že eliminujete překážky, které vás omezují se tam dostat. Odloupáváte všechen přebytek.  Omezující myšlenky, zužování možností, které znemožňují plynutí energie - prány.

Chceme tyto vchody otevřeny. Jógíni jsou velice praktičtí, a tak něco takové provést, musíme zkoumat, jak se vlastně uzavřely.

Nejčastěji se praxe jógy spojuje s fyzickým tělem. Takové tělo je nazýváno Anamaya kosha nebo tělo z jídla (fyzický plášť). Kosha znamená plášť nebo pokrývka.  Ale co pohybuje fyzickým tělem? Můžete si myslet, no, já.  Ve skutečnosti tělem pohybuje vaše vitalita. Pranamaya kosha je životní tělo (energický plášť), kudy plyne prána skrze dráhy energie, jménem nádís.  Nemůžeme rozříznout tělo a tyto nádís najít. Jsou neviditelné, ale existují a můžete je vnímat. Můžete říct, kdy máte přehršel energie nebo, kdy je nedostatek energie. Kosha jsou pláště, které zakrývají, kdo opravdu jsme. Ať už to nazýváte jakkoliv - spirit, Božská Tvoření, kouzelné vyjevení, volnost, šťastnost, nekonečnost. To je vaše opravdová podstata.

Existuje 5 kosha - 5 plášťů - nebo těl. Ty jsou také neviditelné, ale všechny navzájem na sebe působí. V asánové praxi můžete zažívat emocionální stavy, intelektuální prožitky, stav blaženosti a určitě fyzické prožitky.  Ale o co se nakonec snažíte je ovlivnit vaši vitalitu, plynutí energie.  Chcete odstranit bariéry, které brání pro vás prospěšnému pohybu energie. Ksetrika je v jazyce Sánskrt slovo farmář. V Indii se rýže pěstuje na rýžových polích. Funguje to tak, že farmář vystavuje malé kopečky z hlíny okolo polí, aby pole ochraňovaly od nedalekého zdroje tekoucí vody. Zkušený farmář ví, kdy přesně nakupenou hlínu odstranit, aby pole bylo dostatečně a v pravý čas zavlažené vodou. Farmář musí vědět, jak dlouho může nechat pole zaplavené než opět nahrne hlínu, aby mohl přítok vody zastavit. Jen protože má někdo dobrou hlínu, dobrá semínka a vodu k využití ještě neznamená, že bude dobrá sklizeň rýže. Je zapotřebí mít schopnost rozumět, co rýže potřebuje, aby mohla dobře růst. Je zapotřebí moudrosti rozpoznat správný čas, atd. Všechny elementy pracují společně, aby podpořily růst.  To je to, co Pataňdžáli popisuje ve výše zmíněné sútře.

Co získáte praxí jógy je skvělá moudrost, schopnost, která vám umožní otevřít brány a nechá pránu plynout do míst, které byly jednou uzavřené. Získáte to vnímáním vlastních omezení, díky kterým můžete formulovat fyzické tělo vaší energií.  Chcete dělat asány, ale prostě nějak nemůžete dostat energii do zadních stran noh, kolena se třesou a chodidla jsou nemotorná. Ale skrze praxi a píli postupně necháváte energii plynout do noh. Víte, jak otevřít a jak zavřít brány, tak jako dobrý farmář. Důležitější než fyzická pozice, je úkol cítit se v ní volně. Studujte řeč těla a můžete číst aroganci, obranu nebo strach, jak se jemně v těle projevují. Děláte si větší starost o sebe a pozice? Zapomněli jste, proč to děláte? Nízké sebevědomí se v těle ukazuje jako neschonost volné pohybu, otevřenosti a radosti. Je to výsledek myšlení vůči sobě a ostatním. Je to výsledek sobeckého jednání v minulosti. Tohle dveře zavírá a omezuje tok prány, která by jinak podporovala růst. Pokud nelaskavé konání dveře zavírá, tak to, co hledáme jsou ctnostné a laskavé činy. Nic neztrácíte, když svoji laskavost prokazujete druhým. Naopak, jste plněni více vitalitou. Zažili jste to, když máte nízkou energii a už vám nic nezbylo, ale pak někdo vám blízký potřebuje vaše porozumění, potřebují vaši podporu a soucítění a vy je opravdu milujete. Milujete je tak moc, že vaše vlastní vyčerpání jde stranou. Jste tam pro ně, protože se s nimi dokážete sžít, protože je milujete. Chceme tuhle úplnou svobodu, abychom mohli kamkoliv jít, být plně naživu a mít schopnost překvapit každého se svojí otevřeností.

 

Napsal: David Life

Přeložila: Naděžda Brzobohatá

Originál zde.

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz