TÉMA MĚSÍCE BŘEZEN - REALITA OSVÍCENÉ MYSLI

29.02.2016 18:02

 

 

vastu-sāmye citta-bhedāt tayor vibhaktaḥ panthāḥ    (PYS IV.15)

Každá jednotlivá osoba vnímá stejný objekt různě, dle vlastního stavu mysli a projekcí. Všechno je samo o sobě prázdné a jeví se dle toho, jak my to vidíme. 

 

Tato sutra mluví o tom, že my sami jsme tvůrci vlastní reality. Takovou sílu máme. Osvojení moudrosti této sutry obnáší vzít zodpovědnost za svůj život, ve kterém žijeme. Pak teprve můžeme začít vědomě spoluutvářet společně s vesmírem svět, ve kterém chceme žít a ne vnímat svět hrnoucí se na nás, svět, nad kterým nemáme žádnou kontrolu.

Koncept shunyata - prázdnota je neskutečně osvobozující a posilující. Pouze a jenom tehdy máme moc skončit hru na obviňování, můžeme se osvobodit od pocitů oběti.

Zodpovědnost a svoboda jsou dvě strany jedné mince - nemůžeš mít jednu bez druhé. My jsme ti, kteří rozhodují o významu lidí, objektů a situací. A protože tuhle informaci již víme, tak můžeme dělat tak, jak nejlépe dokážeme vysílat dobrotu a vznešenost a šířit lásku do světa, který společně sdílíme. Jeho Svátost Dalai Lama to nazývá “osvícený vlastní-zájem.”

A přesto, mohlo by znamenat, že máme větší strach z naší vlastní síly, než z pocitu bezmocnosti? Brání nám strach z naší vlastní osvícené mysli a konání vytvářet radostnější, míru plný a zdravý svět pro život? Libovat si ve strachu, znamená zbavovat se síly, zneuctít dar života.

Osvícení je jediný lék na zoufalý svět. Změna našeho vnímání z nevědomého k vědomému, z neosvíceného k osvícenému je to, co dokáže změnit svět, co dokáže změnit naše nynější vysoce sebe zničující způsob života na naší planetě.

Praktiky Jógy uhlazují- zjěmňují naše vnímání: učíme se uklidnit kolísání mysli, abychom uviděli věci, lidi a situace bez souzení, bez zaujetí a bez podmiňování vycházející z našich minulých myšlenek, slov a konání. Jakmile se přestaneme identifikovat s našimi myšlenkami a pocity, výkyvy mysli, nebo-li citta vrittis, zažijeme jasnost mysli - osvícení.

Osvícená mysl uznává Jednotu Bytí - jak je vše hluboce propojené. Vidíme o-svíceně, tj. jasně. Vidíme opravdovou, nekonečně propojující esenci všeho a všech, což je čisté vědomí a čisté blaho. Nejsme odděleni jeden od druhého nebo od Matky Země. A tak, vše co myslíme, řekneme a děláme (nebo nemyslíme, neřekneme a neuděláme) je důležité a má dopad na svět, který sdílíme. Slovy Martina Luthera Kinga Juniora:

“Jsme zachyceni v nevyhnutelné vzájemnosti, svázáni do jednotného roucha osudu. Cokoliv přímo ovlivní jednoho, ovlivňuje nepřímo každého.” 

Naše realita se změní, pokud přijmeme koncept, že cokoliv myslím, řeknu a udělám, má dopad na větší celek. Mění to způsob, jak se ukážeme a jednáme ve světě. Začneme dělat uvědomělejší výběry, mít uvědomělejší vztahy, vidíme souvislosti tam, kde jsme si mysleli, že žádné nejsou: mezi ubrouskem a stromy, igelitkou a ropnými vrty, hamburgrem a živou bytostí. Začneme si pokládat otázky, zda naše volby a konání přispějí k rozdělování světa nebo přivede svět blíže k sobě.

Když začneme lečit naše vlastní rozpolcené vztahy, přispějeme k lěčení světa.

Pokud je náš záměr žít podle principů lásky a soucítění, volíme tak pravdu místo iluze oddělenosti.

Myšlení osvícené mysli na místo odsuzování.

 

- napsala Gabriela Bozic

- přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Originál si přečtěte zde.

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz