Náhody nejsou... :-)

22.12.2016 22:49

Poslední události v mém životě mě přivádí k zamyšlení, k hlubšímu pohledu sama na sebe. Do svého srdce a do místa, odkud žiji svůj život. Odkud vychází můj záměr být člověkem, kterým se stávám a zda můj záměr, o kterém tak často mluvím na lekcích jógy, je upřímný, je v souladu s lidskostí a bytím nebo je to záměr, který vychází z místa ega, z místa kde mám pocit, že bych měla být takovým člověkem, že je to přece správné, být dobrým člověkem. Mít soucitné srdce, vždy rozumět, vždy podporovat, vždy být připravena fungovat pro druhé.

A nebo si snad myslím, že jsem lepší než ostatní a mám pocit, že mohu někoho zachránit, někomu pomoci? Ráda bych si myslela, že jsem člověkem, který bere v potaz všechny strany zúčastněné, že mám upřímný zájem na tom, aby se moji blízcí a okolí cítili dobře, ale také přijímala ten fakt, že nikomu opravdu nemohu pomoci. Nikoho nedokážu zachránit. Mohu být pouze tím nejlepším, co v dané chvíli dokáži a mám k dispozici, jen si to vždy zapamatovat, vracet se zpět sama k sobě a dotazovat se, jak si stojím, jestli jsem v souladu sama se sebou.

Pokračuji na cestě za poznáním, akceptováním a pouštěním a přeji si z hloubi duše, a vím to, že nejsem sama, že každý prožíváme svoje události, které nás přivádí k momentům zamyšlení a podíváním se sami na sebe. 

A tak přeji nám všem, že pokud vyvstávají pochybující otázky o správnosti našich výběrů, abychom věděli, že odpovědi jsou uloženy v nás. Právě fakt, že pokládáme otázku nám může postupně a časem odhalovat své odpovědi. Nehledat venku, ale zabrouzdat ještě o trochu hlouběji. 

Ať je nastávající rok zapálený, tak jako chuť pracovat a nacházet, potkávat se a otevírat se životu tak, jak je pro nás připravený. Díky každému, kdo jste na této cestě se mnou.

Náš táta v józe, David Life, říká: "Jestli si myslíte, že je to všechno pouze náhoda, tak nedáváte moc pozor."

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz