MĚSÍC BŘEZEN 2014 - BHAKTI PŘEBÍJÍ VŠE

14.03.2014 15:02
 
“Pán nesídlí v srdcích těch, jež jsou neustále zaměření na pozemské záležitosti,…..a mylně ulpívající na cestě činu. ” Shiksha Patra 32.4, přeložil Shayamdas a Vallabhdas

 

Praktikant by měl být opatrný, aby neztratil zaměření na konečný cíl yogy, který je poznání Boha.  Pamatovat na Boha a být schopný sloužit Bohu by mělo být nejpřednější v našich myslích a srdcích a mělo by prosakovat veškerým našim konáním. Při prosbě, “Učiň mne nástrojem Jeho vůle, ať ne moje, ale Jeho je vykonaná, osvoboď mne od zloby, žárlivosti a strachu, naplň moje srdce radostí a soucítěním,” žádáme Boha, aby vešel do našich srdcí a použil nás jako Svůj nástroj. Taková prosba vyvolává vyvstupující pokoru v našich srdcích a zmírňuje hrdost a s tím i tendence k identifikování nás samých jako jediného vykonavatele místo toho, abychom uznali Boha jako konečného činitele.
Nejjednodušší definice Jivamukti Yogy je “cesta k osvícení skrze soucítění se všemi bytostmi.“ I přesto, že bhakti-oddanost a ahimsa-neubližování, jsou pilíře Jivamukti Yogy, může zde vyvstat tendence zapomenout na bhakti – oddanost Bohu a být příliž pohlcen prosazováním práv zvířat, veganstvím a environmentalismu – mohlo by se říct zachraňováním světa – jako způsob praktikování ahimsy a rozvíjení soucitu v životě jednotlivce. Musíme být opatrní a nedovolit našemu aktivismu, aby se stal prioritou před oddaností Bohu. Pokud se tak stane, budeme bez pochyb vázáni v avidyi a asmitě – ignoranství a identifikace s egem a všechny oslabující zlozvyky, které jsou spojené s těmito překážkami, jako je pýcha, zloba, pomsta a netrpělivost např.
Je pochopitelné, že když se rozhodneme pro veganství a prožíváme pravdu, která od nás byla držena náš celý dosavadní život, tak to může být obrovské, očistné probuzení. Prozření, že jsme byli lapeni, že jsme byli naočkovaní společenským systémem, který je založený na nediskutovatelných předsudcích proti ostatním zvířatům, jejich zotročování, zneužívání a konzumování a také vyčerpávání zdrojů Země a boj o peníze, tak není překvapením, že toto prozření může přijít s jistou dávkou zapálení a plným odhodláním k aktivismu. Konec konců, mít svůj život obrácený vzhůru nohama, pochopit, že to, co jsme dříve považovali za ¨normální¨ je ve skutečnosti lež, může motivovat k akčnímu životu. Vášeň pro soucítění je dobrá věc a měla by být podporována a uctívána. Ale pokud budeme posedlí myšlenkou, že je to na nás, abychom zachránili svět, tak jsme jen krůček ke zpychnutí a myslet si, že my jsme ti jediní, kteří musí dosáhnout velkých cílů.
Pamatujme, karma yoga je yoga nesobecké služby. Jak píše Bhavagat Gita, může být praktikována pouze tím, kdo je odhodlaný vzdát se všech plodů svého konání. Yogin karmy je ten, který jedná nezjištně pro vyšší dobro, je skromný a neočekává žádnou odměnu, ani uznání nebo ocenění od ostatních za jejich dobré konání.
Neříkám, že bychom měli být apatičtí a netoužit po životě zaměřený a oddaný  k vylepšování životů ostatních a vytvářet tak lepší život na tomto světě. Ba naopak, měli bychom toužit po životě, který vylepšuje životy ostatních a usilovat o zrušení všech forem krutosti vůči zvířatům a Zemi a sobeckého vykořisťování. Pouze poukazuji, že pokud zapomeneme na Boha v našem bouřlivém aktivismu, tak ztratíme ze zřetele konečný cíl a ponoříme sami sebe do nezasloužené slávy, bořící se hlouběji do spár ignoranství a identifikace s egem. Řešení tkví v tom, že oddaně věnujeme každou myšlenku, slovo a čin Bohu – snažit se sladit a milovat Boha více. Buďte skromní a pamatujte, že původem všeho je Bůh. Nesnažte se dělat všechno sami. Nechte být a nechte Boha, ať koná; buďte Jeho instrumentem, Jeho vodič. Když se stanete vodičem pro Boží milost, pak můžete nechat skrze sebe všechno proudit. Umožněte Bohu ať skrze vás pracuje a poděkujte Bohu za každý úspěch, který by se mohl zdát, že jste vy dosáhli. Když vám ostatní gratulují, ihned referujte ke skutečnému činiteli, který je za každým činem a zvolejte, „ Všechna sláva Shri Krishnovi!“ Pokud se vám to zdá příliž náboženské, tak to je v pořádku, aspoň buďte dostatečně skromni k uznání vyšší moci než vaše vlastní limitované, smrtelné já.
 
autorka - Sharon Gannon
přeložila - Naděžda Brzobohatá

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz