TÉMA MĚSÍCE ZÁŘÍ 2016 - K čemu to je?

31.08.2016 17:49


shariram surupam tatha va kalatram yashashcharu chitram dhanam merutulyam

manashchenna lagnam guroranghri-padme tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim

 

I když dobře vypadáš, máš krásnou lásku, slávu a hory peněz, pokud nejsi schopný poklonit se k nohám Svých učitelů - K čemu to je? K čemu to je? K čemu to je? K čemu to je?

 

Shri Adi Shankaracharya from Guru Ashtakam¨

 

 

Před tisíci lety, jako způsob povzbuzení svých studentů zjistit, jak vzácný je jejich život, Buddha je vyzval, aby si představili široký a hluboký oceán a na něm plující záchranný kruh ze zlata. Buddha se zeptal,” jak vzácné by to bylo pro želvu, žijící na dně oceánu prostrčit hlavu skrze záchranný člun pro jeden dech v ten pravý okamžik?” Studenti jednohlasně odpověděli,” Ano, to by bylo velice vzácné.”

Život je zrovna tak vzácný a drahocenný. Je tak vzácný a drahocený, že ho nechceme promarnit.

Přesně to vyjadřuje sloka z “Guru Ashtakam”, pozvání k tomu, abychom nepromarnili život.

 

Při zpívání této sloky, přijímáme náš pozemský život a touhy, které doprovázejí naše zrození; zdravé tělo, milujícího partnera, kupu peněz k pokrytí nájmu nebo hypotéky, dělat věci, které máme rádi, úspěšnou kariéru, respekt v sociálních kruzích, vědomosti nevycházející pouze z knih, ale které jsou založeny na zkušenostech. Tato modlitba nám umožňuje uvidět a přijmout všechno bez souzení nebo drsnosti, ale také s sebou přináší varování.

 

Když jsme vždy zaneprázdnění, získáváme a dostáváme vše, co přichází a odchází bez upřímné otevřenosti se učit, praktikovat a přetvořit sami sebe, tak na co nám pak je všechno to, co jsme nabyli?

 

Bez úmyslu v naší mysli “povzdvihnout životy ostatních,” jak by moje drahá učitelka Sharon Gannon řekla, a bez umožnění nám samotným být přemoženi pokorou, oddaností a pocitem bytí součástí něčeho většího než jsme my sami - linie nebo komunity k oslavě a opatrování - pak k čemu to vše, co jsme nabyli je? K čemu to je - tatah kim?

 

Všichni vedeme hektické životy. Někdy můžeme mít pocit, že bloudíme beze směru, bez zaměření či smyslu. Sánskrtské slovo samsara přesně popisuje tento pocit. Znamená “stejný rozruch” život za životem (sam znamená “stejné,” sara “rozrušení”) Cítíme se uvězněni na dně oceánu, v nízké sféře existence, bez schopnosti vidět, kam jdeme.

Říká se, že pokora a oddanost jsou jako dvě vesla lodi sadhana ( vědomá spirituální praxe), která vezme studenta přes oceán samsary.

Pokora vyžaduje přijetí toho, že vše je v pohybu, věci, které získáme a obdržíme příchází a odchází. A tak nám pokora umožňuje přijmout nestálost a zůstat otevřeni nevyhnutelnosti změn.

Pokora prořízne skrze náš odpor a naše bláznivé nutkání zůstat v chráněné bublině, kde pouze získáváme to, co chceme, kde se život odvíjí dle našich podmínek. Pokora nás zjemňuje, až po takovou úroveň, kde jsme schopni pohybovat se s proměnlivostí a být v životě přítomni i v jeho nepředvídatelnostech.

 

S pokorou dostáváme otevřenost a odvahu pohybovat se ve směru, který přináší smysluplné pocity. Když se pohybujeme smysluplně, tak začneme vnímat pocit sounáležitosti s něčím, co nás přesahuje. Anglické slovo humility - pokora - vychází z Latinského humus, což znamená “země, půda, hlína.” Když položíme naše čelo na Zem, na podlahu před oltářem, u nohou svých učitelů, když se pokloníme okolnostem v našem životě, tak pokorně nabízíme kus z nás a uznáme naše toužení “být” - být nástrojem, být k užitku, být součástí komunity mužů a žen, kteří uctívají Zemi, oslavují život a oddali své životy praxi a sdílení metody, která má moc zastavit nás před bezcíleném bloudění, v hledání věcí, které nikdy nebudou dostačující - perfektní tělo, perfektní láska, perfektní kariéra, perfektní dům, perfektní investice. 

Guru je cokoliv, co odstraňuje  (ru v Sánskrtu) toto běžné nedorozumění (gu někdy se překládá jako “nesprávné vědění” nebo “ignoranství”). Když se poddáme a připustíme si, že naše životní zkušenosti - narození dítěte, ztráta práce - mohou očistit naše rozpaky, mohou být náš guru, tak jsme zasaženi ostrou jasností toho, jak drahocený a vzácný je život, který sdílíme se všemi cítícími bytostmi.  

Praktiky Jógy jsou stvořeny k podporování pokory kultivací laskavosti, soucítění, spojení a vnímavosti, ať už se v životě děje cokoliv. Naše oddanost všemu, co nám napomáhá zůstat ve směru a zůstat otevřeni, přirozeně vystoupí z nitra s praxí, posílí naše porozumění, že život dobře prožitý je život, který nás spojí s něčím větším než my sami a umožní nám abychom sami sobě nezavazeli na vlastní cestě.

Už jenom pouhá představa může otřást limitované a zafixované náhledy na nás samé, na ostatní a svět.

Takový život je vzácný a drahocenný. Takový život nikdy nebude promarněný.

 

 

napsala: Rima Rani Rabbath

přeložila: Naděžda Brzobohatá

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz