Jivamukti Yoga Method - Metoda Džívamukti Jógy

10.06.2017 22:24

Jivamukti Yoga (Džívamukti Jóga) stojí na 5 pilířích

Ahimsa – nenásilí,

Nada Jóga – hudba a zpěv,

Bhakti Jóga – cesta lásky a oddanosti,

Shastra – studie jógových spisů,

Dhyana - meditace.

Jivamukti metoda poskytuje nástroje na cestě k osvobození v přítomném životě. Slovo Jivamukti je odvozeno ze Sanskrtského slova Jivanmuktih – jiva značící individuální duši a mukti – osvobození z cyklu znovuzrození a smrti, tedy metoda osvobození za života. Zní to lákavě, ne?

Je to fyzické, etické a spirituální praktikování a kombinace aspektů -  práv zvířat, veganismu, sociálního aktivismu, enviromentalismu.

Fyzická forma praxe vychází z Hatha a Vinyasa Yoga. Tok Vinyasy je rychlejší, dynamičtější a výživný. Jedna pozice střídá druhou v inteligentně sestavených sekvencích mistrně svázané vědomým dechem, podpořený vyšším záměrem, naší vůlí, snahou a zároveň schopností nechávat věci být a plynout tak, jak přichází. Fyzická praxe nás může přímo a nekompromisně postavit před nás samé a učit nás, jak přijímat danou situaci. S lehkostí, grácií a odevzdaností. S postupným porumněním a soucítěním, poznáním sama sebe a ostatních. Fyzická praxe funguje jako očistná praxe, od mylného vnímání, od odhrnutí záClony, která brání ve vhledu a prožitku naší pravé podstaty..... Jóga je náš přirozený stav. Stav, kde nám nic nechybí. Nekonečná radost a trvající spokojenost.

Spoluzakladatelé metody Sharon Gannon a David Life studovali mnoho let a pojali za své guru Shri K. Pathabi Jois – zakladatel Ashtanga Yoga, Shri Brahmananda Sarasvati a Swami Nirmalananda.

Na co čekat, čas je právě teď.

Spoluzakladatelé Metody Jivamukti Yoga Sharon Gannon a David Life.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz