MĚSÍC ŘÍJEN - JAK PŘEKONÁVAT NEGATIVNÍ EMOCE

03.07.2013 20:52

 

Na cestě osvícení je mnoho potenciálních překážek. Asi jednou, obzvláště náročnou k zvládnutí, která je příčinou mnohých, ne-li většiny ostatních překážek – jsou negativních emoce.
Negativní emoce se projevují všelijak, ale všechny pochází z pocitu sebeobrany – když vidíme sami sebe odděleně od ostatních a lpíme na tomto pocitu oddělení (když chceme věci jen podle nás). Negativní emoce se projevují buď velice zřetelně, jako jsou  pocity zloby, žárlivosti, strachu, úzkosti nebo soutěživosti. A nebo se projevují velice jemně, jako například obviňování druhých, pocit hrdosti či nadřazenosti, pocit, že se k nám ostatní chovají nespravedlivě. Zažívání radosti z neúspěchu jiných a nebo slíznutí smetánky, když bychom měli přičíst zásluhy ostatním či Bohu. Negativní emoce mohou být vyjádřeny ústně, ve formě lží, pomlouvání, vychloubání, přeháněním o sobě samých, hledáním chyb v ostatních, vyzdvihování nedostatků ostatních, atd. Mohou být vyjádřeny fyzicky, formou ubližováním nebo zabíjením ostatních, nebo přispívání k jejich ublížení a zabití, ( konzumace masa, ryb, mléka nebo vajíček, nošením kůže, kožešiny, vlny a nebo hedvábí). Okrádání ostatních, sexuální zneužívání a chamtivost.
Pokud chceme dojít k osvícení, abychom opravdu mohli zde být pro ostatní a zažívat tak trvalý mír a štěstí, musíme sami sebe osvobodit od sebeobrany a všech negativních emocí, ze kterých je naše sebeobrana živa. Dvě praktiky jsou velice efektivní: japa/meditace a maitri/karuna. Tyto praktiky  umožňují přesunout zaměření od našich malých já, ega na ostatní, naše vyšší Já a Boha.
Japa je opakování mantry. Matry, jako jsou nech-být nebo lokah samasta sukhino bhavantu, které jsou opakovány s upřímností a po delší dobu, začnou pracovat na jemné vibrační úrovni a vyústí v očištění a přeskládání buňek a tkání našich fyzických, energetických, emocionálních a duševních těl. Mantry složené ze jmen Bohů, jako např. Shri Krishna Sharanam Mama, nebo spoustu kirtanových manter, mají sílu stvořit božské tělo ve formě toho Boha, jehož jméno se rozhodneme opakovat. Postupně se začneme identifikovat s tímto božským tělem a upustíme od naší vlastní identity s naším egem, které je zdrojem negativních emocí.
Každý den meditujte, jak dlouho budete chtít a opakujte tiše svoji mantru  pro sebe pořád dokola. Během dne tiše matru opakujte, kdykoliv si na ni vzpomenete, speciálně když si povšimnete negativního pocitu či myšlenky a nebo když začnete s pomluvami, nebo bezcitnými slovy, nebo začnete hledat vinu v druhých, mluvíte sarkasticky nebo cynicky. Takto sebe vytrénujete k vyměnění navyklých reakcí našich malých já (ega) za vyšší záměry nebo vznešenější touhy.
Maitri znamená ¨přátelské¨ a karuna znamená ¨soucítění¨. Jsou sepsaná mistrem Patanjali v jeho spisu Yoga Sutry(verze 1.33) jako praktikování k udržení vyrovnané mysli. V podstatě v tomto praktikování jde upřednostnění potřeb ostatních před našimi vlastními, nelpět na tom co si myslíme, že je pro nás dobré a místo toho zasvětit sami sebe k vylepšování životů ostatních. Pro mnohé z nás je to neznámý koncept, většinou jsme učeni postarat se nejdříve o naše vlastní potřeby a stát si za svoji vlastní pravdou. Ale tento přístup jenom umocňuje pocit oddělení, které je zdrojem negativních myšlenek a utrpení. Zamyslete se nad otázkou: budu mít raději pravdu nebo budu raději volná(ý). Naše malé já, ego, může mít pravdu, ale nikdy nebude volné, protože podstata ega spočívá v udržení pocitu oddělenosti od ostatních, dokonce od toho božského. Vyšší, božské Já není vázané koncepty - dobře a špatně a je absolutně volné.  Musíme sami sebe vytrénovat k překonávání negativních emocí, abychom dokázali odsunout identitu pryč od našeho ega směrem k Božské identitě. Opusťte od nelibosti a odporu, když vidíte, že ostatní jsou úspěšní a nebo od uspokojení z pádů druhých, upjatosti, když vidíte špatné chování ostatních, místo toho rozpoznejte, že radost a soucítění s druhými, i když se to někdy zdá neoprávněné, nakonec povede k vašemu trvajícímu štěstí.
Kultivujte laskavost k ostatním, bez rozdílu kdo jsou, pomáhejte druhým a zasvěťte svůj život ke štěstí druhých. Praktikování japa, asana a pranayama nám s tímto může pomoci. Dochází k očišťování našich těl na všech úrovních a vytváří se prostor k poznání jednoty bytí.
V osvíceném stavu není žádných negativit. Ale k tomu abychom se tam dostali, musíme mít plné uvědomění našich negativit v jejich každé podobě a s použitím japa, maitri/karuna a ostatních praktik je nechat být.
Kéž jsme všichni odpoutáni od našich malých já, ega a přebýváme navždy v Božské přítomnosti.
-Sharon Gannon, spoluzakladatelka Jivamukti Yoga Method.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz