TÉMA MĚSÍCE LISTOPAD - DIVOČINA

04.11.2015 18:46

Ten (ta), s dlouhými vlasy nosí v sobě oheň a jed a obojí nebesa a zemi. Podívat se na ni, je jako spatřit nebeskou záři ve své plnosti. Říká se o ní, že je světlem samým...

Jsouce větrným koněm, společníkem Vayovým a bohem inspirovaným, mudrc je doma v obou oceánech, východním i západním...

Putujíce ve stopách nebeských bytostí a hrubých tvorů, dlouhovlasý, vědíce jejich tužby, je sladký a povznášející přítel.

- Rg Veda 10.136 Dlouhovlasý Mudrc 

Taková reference k dlouhovlasému mudrci je považována za první ódu na jogína ve věku Véd. Takový poustevník je špinavý a nahý, lítající po obloze, žije v harmonii s přírodním světem a je úplně mimo lidskou společnost. Je opravdu divoké dítě. Jogíni již velmi dávno odstoupili od jejich kultury a vzali si zpět jejich divočinu. 

Když se zeptáte, co to je "divočina", většina lidí odpoví negativně: "nekontrolovatelné," "nekultivované," "bez pravidel," nebo "sebe střetné." Divoké věci jsou nezkrotné a předurčené k bez užitku pro lidstvo. Divoký kůň není užitečný dokud není zkrocený, trénovaný, osedlaný a na uzdě, a nebo jsou z něho hamburgry. Pole s divokými květinami není k užitku pokud není oplocené, zorané, pohnojené, oseté jednou plodinou opakovaně, popráškované, sklizené. Divoký potok není k užitku pokud není přehrazený, zatrubkovaný, elektrifikovaný, a stagnovaný. Divoký se rovná "bez cenný," zatím co zkrocený se rovná "hodnotný." Příroda hraje jen malou roli v poskytování surových zdrojů k uspokojení lidské touhy a chamtivosti. Ale naše chamtivost je neukojitelná a surových zdrojů ubívá. Divoké je brané jako škůdci a cíle pro zabijáky. Lidé sami sebe vnímají jako ty, kteří destilují hodnotu z lesů, půdy, vody, ropy, také z ryb, velryb, koní, delfínů, slonů, medvědů, tygrů, lvů, veverek, králiků a ostatních živých tvorů na Zemi. Místo oslav života s ostatními žijícími tvory, přihlížíme jejich zániku a pravděpodobně i našemu vlastnímu. Lidé ničí zárodek divočiny v sobě samých, který dává životu rasa - zvláštní příchuť. V rychlosti zničit ekosystém a diversitu, lidé radostně spěchají k Armagedonu nudy, monotónosti. 

Jogín vnímá části světa a veškerého stvoření. Pro jogína definice divočiny znamená volné, kreativní, robustní, meditativní, ve společnosti celé přírody. Takový pocit je součástí našeho původního stavu, zkorumpován společností, která nahlíží na svět jako na využitelný. 

Ve staré Sumérské epoše o Gilgamešovi se dozvídáme o stoření jménem Enkidu, který sál z prsu zvířat a běhal s nimi po loukách. Lovci objevili Enkidu, když se snažil pomoci zvířatům uvězněných v jejich pastích. Příběhy o tomto divokém stvoření, který dokázal mluvit ke všem tvorům, okouzlili krále Gilgameše a ten se rozhodl, že k sobě přitáhne, vzdělá a skamarádí se s Enkidu. Je to smutný příběh o tom, jak každý z nás ztrácí spojení s přírodou a přirozeným světem. Naše vlastní divočina je ztracený poklad, který za každou cenu musíme znovu objevit.

Když Enkidu umírá, Gilgaméš recituje žalozpěv k přirozené lidskosti:

Enkidu, ... Tvoje matka je gazela,

a ...Tvůj otec, který Tě stvořil, divoký osel.

(Byl jsi) vychovaný tvory s ocasy,

a zvířaty z divočiny, v celé svojí šíři.

Cesty jdoucí nahoru a dolů od cedrových lesů

Každý truchlí: pláč neustává ve dne ani v noci

—Tablet VIII Epos o Gilgaméšovi

Celý svět truchlil nad ztrátou Enkida, dokonce i stromy a cesty. Poklad byl ztracen - spojení mezi lidmi a zbytkem stvoření. Hrdinštní jogíni dnešní doby se transformují do mnohosti kreativity každého dne proto, aby se spojili s kreativní sílou a znovu získali, co již bylo ztraceno - naši divočinu.

November 2015 – David Life

Přeložila - Naděžda Brzobohatá

Originál k přečtení zde.

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz