Srpen - Předpoklady

08.08.2020

sa evāyaṁ mayā te 'dya yogaḥ proktaḥ purātanaḥ

bhakto 'si me sakhā ceti rahasyaṁ hy etad uttamam BG 4.3

That very science of the relationship with the Supreme is today told by Me to you because you are My devotee as well as My friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science of yoga.

Překlad od A.C. Bhaktivedanta Prabhupada

Tuto vědu o vztahu s Nejvyšším Ti dnes předávám, protože jsi Mým oddaným i Mým přítelem a proto můžeš pochopit transcendentální tajemství této vědy o józe.


Na začátku BhagavádGíty vidíme sklíčeného Aržunu, jehož mysl je zmatená a plná neklidu. Říká svému vozataji, Krišnovi, že si nemyslí, že by mohl jít do boje a předkládá mu k tomu mnoho důvodů. Chce opustit svoji práci a profesionální kariéru vojáka, zříct se svého cenného titulu, snížit své zodpovědnosti a zamýšlí se nad tím, že se odebere do lesů, kde by žil jako jógi. Krišna mu na to odpoví, že to není dobrý nápad, což Ardžunu mate ještě víc. Jeho zmatení vede k tomu, že se ke Krišnovi obrací a chce po něm vysvětlení věcí, týkající se jógy. V tomto momentu Ardžuna trpí, je na dně a neví, co dál dělat. Vzdá se Krišnovi a žádá ho o pomoc.

A tak na začátku čtvrté části Krišna odpovídá: "A protože jsi se mě zeptal, a protože jsi můj oddaný, a protože jsi můj přítel, a protože mě miluješ, tak tedy dobře, pomohu."
Je důležité si všimnout, než Krišna začne o józe Ardžunovi přednášet, tak řekne, může tuto cestu započít.
Jen když je student připravený, vnímavý a ochotný učit se, může učitel předat vědění. Tradičně se učitelé jógy nesnaží nikoho na jógu převést, čekají, až se student zeptá. Tímto způsobem dává student učiteli svolení k předání učení.
Je to tedy student, který rozpozná učitele jako gurua.

Další dvě podstatné kvalifikace, které umožní přenos učení jsou láska a respekt.
Krišna rozpozná, že Ardžuna ho miluje a respektuje, nazývá sám sebe Krišnovým oddaným, protože láska a respekt jsou vlastnosti, které jsou součástí oddanosti.
A když vztah učitel/student - vztah duše s duší - je motivovaný láskou a respektem, pak moudrost a také radost mohou kvést.
Krišna ještě zmiňuje přátelství, jako další předpoklad. "...protože jsi Můj přítel, tak budeš schopný porozumět transcendentální mystice...jógy."

Přátelé se mají rádi, jsou rádi ve společnosti jeden druhého, cítí se spolu pohodlně.
Vřelost srdce přítele vytváří podpůrnou atmosféru pro produktivní komunikaci. Dobrý přítel je někdo, komu můžeme důvěřovat a kdo nám řekne pravdu konstruktivním způsobem-někdo, komu na nás opravdově záleží.
Někdo, kdo nás chce pozdvihnout a obohatit, ne nás zrážet dolů. Dobrý přítel nepřehlíží naše slabosti, ale také na nich nelpí, místo toho dovedně najde cestu, jak nám dodat odvahu, aby naše kvality mohly zazářit. Dobrý přítel nám přeje jen to nejlepší. Jistě, jsou dobří a špatní přátelé. Špatní nepodporují dobro naší věčné duše, aby zářila. Dobrý přítel chce pro nás opravdově jen to dobré.

Spirituální přátelství je důležité pro rozvíjení satvických kvality. Když jsou dva lidé přáteli v zájmu jejich atmana (věčné duše), tak vztah roste v satvě - v dobrotě a čistotě.
Vztah, který mají Krišna a Ardžuna představuje ideální vztah mezi studentem a učitelem - vztah, který má potenciál Ardžunu osvítit, odhalit mu jeho věčný, blažený vztah s Bohem, poskytující možnosti k překonání materiálního světa zrození a smrti.
Jako mnoho našich vztahů, i Krišnův a Ardžunův má mnoho vrstev. Jsou propejeni skrze rodinu. Ardžuna je ženatý za Krišnovu sestru, Subhadru. Ardžunova matka, Kunti,  je sestra Krišnova otce, Vasudevy - tudíž jsou bratranci a švagři. Pracují společně, Krišna je Ardžunův řidič. Jsou také blízcí přátelé, kamarádi a důvěrníci, kteří spolu cestovali a zažili různá dobrodružství.

Ale nade vše Ardžuna vidí sebe jako studenta a vnímá Krišnu jako jeho spirituálního preceptora - učitele a žádá ho o učení.
Ardžuna ví, že pokora a odevzdání se učiteli přinese povýšení jeho duše a bude připravený.
Skrze úctu k učiteli se vnímání reality může očistit. Skrze takovou očitu se může probudit srdce a překážky (kleshas) k józe shoří v ohni milující oddanosti (bhakti).
Takové probuzení je věda jógy a zaobírá se připomínáním spojení s Bohem. Je to nejdůležitější záměr, který jeden v životě má. Cesta probuzení začíná s narozením. Vaši rodiče jsou prvními učiteli. Skrze respekt k vašim rodičům se učíte naslouchat, učíte se pokoře, být vnímaví - to jsou požadavky k učení. 
Tohle se hodí, když se v životě objevíte v místě, kdy hledáte spirituální podporu a hledáte gurua.

V Indii ve Védské tradici existuje sánskrtská fráze: mata pita guru devam, učení, nabízející praktické metody, jak nejlépe postupně rozvinout úctu k důležitým bytostem ve svém životě. Pro praktikanty jógy je schopnost milovat a respektovat matku - mata a otce - pita předpoklad ke schopnosti milovat a respektovat gurua, který nás skrze její nebo jeho učení usadil na cestu k Bohu (devam)
Ale respekt k rodičům, jak i sami therapisté mohou potvdit, není v módě. Je celkem běžné, že dospělý člověk může být stále nazlobený na rodiče a za vše je vinit. Mnoho lidí odmítá svoji rodinu, kam se narodili, naléhají, že jsou nevinné oběti a že neměli vůbec žádnou volbu v tomto směru.

Systém jógy předkládá názor, že my sami se narodíme do specifické rodiny, podle naší předchozí karmy, jinými slovy, zvolíme si své rodiče předtím, než se narodíme. A jak si volíme rodiče, tak si také volíme učitele.
V dnešní době, i když si Jóga užívá velkého zájmu, je mnoho zmatku o významu role učitele a studenta. Jóga se stala další komoditou a dalším způsobem výměny peněz, ne učení o osvícení. Což je příčinou, že mnoho moderních vztahů učitele a žáka vede více k zmatku a nepochopení.

Vyjadřovat respekt učiteli se mnohdy nepovažuje za cool. Úcta je vyměněna za kritiku, hledání chyb a stěžování si. Jít proti učiteli je často oslavováno jako originalita a odtržení se od přísných pravidel. Žáci cítí satisfakci v poučování svých učitelů. Proč by měl zůstávat s učitelem, kterého nerespektuje? V dnešní době jsou nejvýraznějším důvodem peníze a prestiž. Učitel jim poskytuje práci, mohou vydělat peníze a také společnost učitele jim může přinést určitou úroveň důvěryhodnosti, kterou by nedokázali sami za sebe získat.
Dalším důvodem je manipulace. Někteří studenti mohou být přemoženi tamasickými tendencemi a cítí potěšení nebo pocit vlastní hodnoty z potřeby kontrolovat nebo manipulovat s učitelem.
Samozřejmě existují ospraveditelné důvody, proč student od učitele odchází.
V posledních letech se objevily případy sexuálního zneužívání. Zneužívání nesmí být tolerováno.

Kde existuje oboustranná láska a respekt, je vztah veden satvickými kvalitami.
Satvický vztah mezi učitelem a žákem stojí na základě upřímné touhy po osvícení - touha sdílena oběma stranami bez jakéhokoli postranního manipulativního motivu.
Vztah mezi Krišnou a Ardžunou rozhodně nebyl vztahem obchodním - byl založen na lásce, respektu a přátelství.
Láska musí vycházet od srdce - nemůže být nucena. Respekt pro druhého nám může napomoct otevřít srdce, aby láska mohla vyrůst. Respekt může být považovaný za předpoklad k lásce.

Význam slova "respekt" je - podívat se znovu a znovu - podívat se hluboko. Nevnímat někoho podle jeho nominální hodnoty :-). Respekt umožňuje vidět dobro v druhých, umožňuje nám pustit potřebu hledat chyby. Láska a respekt nejsou ctnosti, které bychom mohli po druhých požadovat. Ale když láska a respekt jsou přítomny v duchovním vztahu, takový vztah může velice jednoduše nabídnout úrodnou půdu pro růst prema. Prema je láska k Bohu a je to nejvyšší forma lásky. Když je někdo uchvácen premou, láskou k božskému, tak nálada - bhav, přetéká ke všem bytostem.
V Sánskrtu se takový stav nazývá sarvatmabhava. A umožňuje odpojit se od pout zvané avidya.
Když je avidya odstraněna, tak jiva porozumí, že není tělem ani myslí, takové porozumění přináší více pokory místo zvyšování pocitu sebe důležitosti.

Pokora je výherním lístkem pro duši toužící po Józe - po osvícení.
A tak vzkaz je jasný. Pro ty, kteří mají upřímný zájem o vědu jménem Jóga, je úplně nejdůležitější rozvíjet lásku, respekt a přátelství k rodičům a učitelům.
Projít životem, aniž bychom se o to pokusili, je ztrátou možnosti pro skutečnou spokojenost - připomínání si Boha.