TÉMA MĚSÍCE 2020

yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ Když se přestaneme identifikovat s myšlenkami, fluktuací mysli, tak to je Jóga, identifikace s vyšším Já, což je samadhi, spokojenost, blaženost a extáze. PJS 1.2
यत्करोषियदश्न‍ासियज्ज‍ुहोषिददासियत्यत्तपस्यसिकौन्तेयतत्कुरुष्वमदर्पणम्yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yatyat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam
यमनियमाअसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि२९॥yama niyama-āsana prāṇāyāma pratyāhāra dhāraṇā dhyāna samādhayo 'ṣṭāvaṅgāni YS.II.29
sa evāyaṁ mayā te 'dya yogaḥ proktaḥ purātanaḥbhakto 'si me sakhā ceti rahasyaṁ hy etad uttamam BG 4.3
yaṁ hi na vyathayantyete puruṣhaṁ puruṣharṣhabha sama-duḥkha-sukhaṁ dhīraṁ so 'mṛitatvāya kalpateTen, který se nenechá narušit štěstím a zármutkem a je pevný v obojích je jistě vhodný pro osvobození. BhagavadGíta 2.15
vastu-sāmye citta-bhedāt tayor vibhaktaḥ panthāḥKaždá osoba vnímá stejný objekt jiným způsobem, podle stavu mysli a projekcí. Vše je prázdné ve své podstatě a jeví se tak, jak my jsme schopni vidět. PJS IV.15
(překlad do čj z anglického překladu od Sharon Gannon. Anglický originál v Jivamukti Yoga Chant Book, strana 17)
sarva-bhūtastham ātmānaṁ sarva-bhūtāni ca-ātmani īkṣate yogayukta-ātmā sarva-tra sama-darśanaḥThe yogi sees the divine Self in all beings at all times.Jógin vidí božské ve všech bytostech za všech okolností.BG VI.29 - Jivamukti Yoga Chant Book, strana 19