YOGA LOKAH - yoga studio in Brno

Yoga Lokah studio is place. Physical, mental and also virtual. It is place for practice of yoga not only on your mat, but in every day life and situations. Situations which work as mirror, teaches us to know ourselves thanks to different practices and forms of yoga. There are many forms and journeys and each and one of us is unique. There is but one goal. And that is selfrealization, limitless and endless state of joy. State, where our mind stops being as stormy sea and becomes calm, as lake after the strong wind calmed down.

The word YOGA means in Sanskrit UNION. Union of our small self with the endless Universe. This is not sufficient to know on intelectual level, but it is important to experience this state and yoga offers practices how to experience this state. If we talk about asana - poses practices, ahimsa-nonharming practices and compassion with all beings, meditation, chanting mantras, Karma service - unconditional service without the thoughts of acknowledge. Just for the good feeling of it. These practices prepare us, or they remind us, our body, mind and soul to experience the final state - Samadhi.

Our mission in Yoga Lokah is to create place for all, without differences of origin, faith and religion, place for sharing information, for teaching and discovering, for creating the feel of community. In Sanskrit language there is term SATSANG - true and virtuous company, place where averyone can be themsleves. In english there is sayin....You are company you keep

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretation by Shri Brahmananda Sarasvati: Good and viruous company gives rise to non-attachment. From non-attachment comes freedom from delusion. With freedom from delusion, one feels the changeless reality. Experiencing that changeless reality, one attains liberation in this life. I-AM is the ocean of awareness. Realizing this, one feels,"I am not the body and mind, although I have body and mind." Realize Govinda, Realize Govinda, Realize Govinda in your heart, O wise one!

Interpretaion by Jules-ji Febre(nephew of David Life, co-founder of Jivamukti Yoga Method): Much of our time is spent in a virtual world of computers, phones and many other automated transactions. We are always choosing how to spend our time, which shapes our lives. The power of coming together, of sharing ideas, insights and practicing asana lends one to become more receptive. As we undertake this journey, we may do so together and thus together we come to realize the vastness of our existence.

 

YOGIS WAY OF LIFE

Do not harm
Do not lay
Do not take what is not yours
Do not be greedy
Be humble                                                                                                                                         Pure though, word and deed
Be content
Work hard and have discipline
Study
Offer your efforst to God

 
 

 

Project history - HERstory

Yoga Lokah sprouts from the desire to share yoga with those who are interested. This seed was planted thanks to all teachers who influenced my shaping, my forming, coming to know myself, my perceving of the world by teaching by their own example. My greatest gratitude belongs to Sharon Gannon and David Life - co-founders of Jivamukti Yoga Method, who put me on my yoga journey and showed me where my roots in yoga and life are. This style of yoga is taught through spiritual activism. My other teachers were and are up till present moment all beings who I met in my life in different stages and gave me oportunity to learn about myself.

Also great thank you goes to all good souls who are part of the realization of this project of mine, without whome this will never become to be, thank you from the bottom of my heart.

My name is Naděžda Brzobohatá, I am the founder of Yoga Lokah, Jivamukti Yoga devoted practition, yoga and life lover. Welcome to my - your place - Lokah - location.

 
 
 

 

 

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Contact

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz