TÉMA MĚSÍCE SRPEN 2014 - IDENTITA

07.08.2014 21:32
tat twam asi - that thou art, nebo ty jsi to.  
- chandogya upanishad
Když vidíme sami sebe v ostatních, ve všech ostatních, když vidíme tak hluboko, že se jinakost rozplyne…a když se tohle stane, tak jen jedno zůstává a to láska. a ty jsi to. slovy chandogya upanishad: tat twam asi. Tohle znamená osvícení. osvícená osoba je jeden. Jeden kdo? Ten jeden, který zanechal předstírání, ten jeden, který nevidí sám sebe odděleně od ostatních. Ten jeden, který ztratil sám sebe v lásce, ztratil sám sebe v jednotě. Jejda, ale jak se tam dostat? 
Buď jeden aktivně hledá vědění já s malým j – jivajñana – nebo vědění Já s velkým J – atmanjñana. Výraz ze Sanskrtu jiva znamená individuální já, duše. Atman vyjadřuje nekonečné, kosmické  Já a jñana znamená vědění. Pokud hledáme atmanjñana, tak hledáme osvícenou seberealizaci – opouštíme veškeré egoistické tendence. Probudíme toho, kdo opravdu jsme. Jsme mimo naše individuální tělo, mysl a personalitu. Opustíme pocit já, mě, moje. Předtím než se probudíme a poznáme vědění Já, musíme poznat vědění já – jivajñana. Vše se v našich životech točí okolo identity. Naši první polovinu života strávíme hledáním identity a zbytek našeho života se, jak nejlépe to umíme, snažíme tuto identitu chránit. Líbí se nám určité věci, lidé, situace, hudba, knihy, jídlo, oblečení, životní styl, atd. protože se nám to hodí do toho, jak sami chceme sebe vidět a jak chceme ostatní aby nás viděli. Jak můžeme zabránit tomu, abychom byli uvězněni v naší identitě, odpojeni od esence merkuru, která nás všechny živí a spojuje, jako jednu komplexní kosmickou bytost?
Jóga nás učí, že k poznání věčného Já, se musíme nejprve dohodnout s naším patrně individuálním já, a to znamená, být pohodlný ve své vlastní kůži, být smířený s tím, kdo jsme jako osoba, s našimi vztahy s ostatními a našimi životními zkušenostmi. Nikdo neunikne svému osudu.  Člověk musí uznat karmická semínka, která v minulosti zasadil a když tato semínka začnout klíčit a dozrávat, tak se snažit co nejlépe pracovat skrze dozrávající proces. Ve starém jógickém spisu Bhavagad Gita je příběh o důležitosti vykonávání vlastních povinností a také manuál, jak změnit osud tím, že zasadíme správná semínka, která pomohou v rozvoji a eventuálně k osvobození od samsary a iluze ega. Krishna radí Arjunovi v Gitě, aby dělal svoji práci a přitom myslel na Boha. Tak se očišťují karmy a sobecké motivace přemůže nesobecké konání. Naše duše je očištěna od nesprávného porozumnění – avidya a atman je odhalen. Učení jógy je velice jasné, co se týče důležitosti dořešení konání z minulosti předtím než se můžeme zříci světa a dojít seberealizace. Dořešit konání, znamená přivést je zpět do svého původního stavu, a původní stav všech věcí je láska. Mistr Patangali v knize Jóga Sutry navrhuje v sutře číslo (PYS 1.23), abychom se odevzdali Bohu a úspěch je zaručen: Ishvara pranidhanad va. Prosíme o to, abychom se stali nástrojem Boží vůle, a vzdali se své vlastní. Když se staneme Božským nástrojem, identifikujeme se s atmanem. Jivanmukta – probuzená duše do atmana, který stále žije v těle – žije ve světě a může se zdát jako normální osoba – oddělené individuum – ale ve skutečnosti žije osvobozený život bez pocitu oddělenosti, protože se neidentifikuje s odděleností, ale spíše s atmanem. Klíčem, jak změnit tuto identifikaci je touha být více soustředěná na ostatní, probudit soucítění, které přinese jasno potřebné k prohlídnutí skrze jinakost. Pokud žijeme k vylepšení životů ostatních, přispíváme k jejich radosti a svobodě, tak evetuálně, ale nevyhnutelně dojde k posunu vnímání nás samých a ostatních. Začneme vidět ve více rozpínavém světle a snad i získáme pohled na toho, kdo opravdu jsme – tat twam asi – a to je čas, kdy se stává zázrak. A nebo jak by navrhl Bob Dylan “tak když vidíš svého souseda, jak něco nese, pomož mu s jeho nákladem s nepleť si ráj s tím domem přes silnici.”
 
*Sharon Gannon
*přeložila Naděžda Brzobohatá

 

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz