TÉMA MĚSÍCE ČERVEN 2016 - PROČ ÁSÁNA

01.06.2016 20:06

 

Jeden žák se nedávno pozastavoval nad tím, proč některé tradice Jógy, jako například tradice bhakti - jóga oddanosti, věnují málo pozornosti či skoro žádnou praxi ásán - pozic, a že v Jivamukti Józe a ostatních nynějších jógových disciplínách hraje praxe ásán takovou hlavní roli. Je pravda, že jsou tradice, které jsou primárně zaměřené na praxe jiné než ásánové.

Jsou 4 hlavní cesty Jógy a ty všechny mají stejný cíl - osvícení, nebo poznání Jednoty bytí - ale každá z nich klade rozdílný důraz, jak tohoto cíle dosáhnout. 

 

Bhakti Jóga, cesta oddanosti se primárně soustředí na japu - opakování jména Boha, zpěv manter a rituály. Vytváří se zde osobní vztah s Bohem, skrze který se očišťují minulé karmy. Mezi některé významné jógíny bhakti např. patří Neem Karoli Baba, Shyamdas, Krishna Das, Rumi a Mirabai. 

 

Jñana Jóga, cesta intelektu, je primárně zaměřena na meditaci, písmo a studie Sánskrtu. Středem je otázka “Kdo jsem?” a prozkoumávání všech možných odpovědí na tuto otázku. Nakonec jñana jógín dojde k poznání, že žádná odpověď, která vychází z materiálního, relativního světa nemůže být správná, a že vše, co zbývá je pravá podstata reality.

Sri Nisargadatta Maharaj a Ramana Maharshi jsou jñana jógíni. 

 

Karma Jóga, cesta nezjištné služby se primárně soustředí na vzdání se výsledků konání Bohu - “ne moje vůle, ale Tvoje bude vykonána.” Skrze službu ostatním uvidíme sami sebe - a Boha - v ostatních a iluze oddělenosti se rozplyne.

Říká se, že pokud dokážeme provést jednu opravdu nezjištnou věc - vykonat ji kompletně bez ega - dosáhneme instantně osvícení. 

Swami Sivananda a Matka Teresa jsou karma jógíni. 

 

Radža Jóga, cesta mysli, je 8 kroková cesta - nebo Ashtanga Jóga popsaná Patandžálim v jeho Jóga Sútrách. Primárně se soustředí na pozorování a prozkoumávání tendencí a charakteru mysli a nakonec se vytrénovat k přesměrování naší identity od kolísání mysli a to je moment, kdy poznáme Jednotu Bytí. Sri Krishnamacharya a Sri K. Pattabhi Jois jsou oba radža jógíni. 

 

Na počátku 20. století, Sri Aurobindo učil, že tyto 4 cesty Jógy mohou být propojeny. Spolehnout se na všechny čtyři cesty, nejenom navýšit praktikantovo vědomí a navést ho k osvícení, ale také přinést pozitivní změny pro svět.

Jivamukti Jóga patří mezi takový sjednocený systém Jógy. 

 

Ásána je považována za praxi Radža Jógy, ale ásána tvoří základ pro všechny typy Jógy.

Abychom mohli praktikovat Jógu musíme být inkarnováni - tím myslím žít ve fyzickém těle. Bhakta jógín zpívá od srdce a hlasem, které jsou součástí těla, jñana jógín sedí a medituje zatímco je v těle a karma jógín jisto jistě vykonává své soucitné konání pomocí těla. Ásána se týká našich vztahů se Zemí a všech ostatních a naše způsoby, jak se vztahujeme k ostatním je fyzické. Praxe ásány nás může okamžitě přinést k osvícení, protože to jediné co stojí mezi námi a osvícením je vnímání nás samých a ostatních. Karmu vytváříme tím, jak jednáme s ostatními, ta se pak ukládá do tkání v našich tělech - v podstatě, naše tělo je vytvořeno z naší karmy - a tak pohyb těla v ásánové praxi může mít za efekt očištění naší karmy, pomůže nám se cítit víc pohodlněji v těle a v našich vztazích s ostatními a pak nakonec nás dovede ke svobodě a osvobození. 

 

Podíváme-li se na historii, uvídíme, že jak civilizace a organizovaná náboženství nabívali na moci, tak sílily i předsudky o ostatních. Dva nejstaří předsudky - misoginie - nenávist k ženám a speciesismus - nenávist vůči zvířatům, se motá okolo negativního vnímání fyzického těla, zachází se s ním jako by upadlo v nemilost, musí být zkroceno, degradováno nebo umláceno do určitého tvar. A časem, my lidé jsme se více a více odpojili od Země, našich fyzických těla a našeho vlastního místa mezi ostatními zvířaty. Máme tendence se vnímat jako speciální druh a arogantně se snažíme sami sebe nespojovat s tělesností zvířat. A tak nás tohle zavedlo k chybnému myšlení, že to jak žijeme a jak se staráme o Zemi a ostatní nemá žádné nepříznivé následky pro nás, pro ostatní nebo Zemi.

 

Dívám-li se na historii Jógy, vidím, že se praxe musela stát víc a víc detailní a refinovaná, aby mohla adresovat naše vlastní stupňující se pocit odcizení od života. Nejrannější zápisky o štěstí, poznání, život v harmonii, poznání Boha a poznání vlastního Já se nám nyní zdají až idylické, filosofické a snad i složité pro lidi dnešního světa k pochopení a k praktikování. Např. Rig Veda učí, “Kdo to ví? Nikdo to neví.” Většina z nás potřebuje trochu více instrukcí než jen tuto. A tak učení z Véd bylo destilováno v Upanišádech a jsou prezentovány jako příběhy, povídky a přirovnávání.

Hodně lidí stále potřebovalo pevnějí instrukce a tak jsme nakonec dostali Jóga Sútry a BhagavadGítu, se kterými se můžeme ve většině případech ztotožnit i teď, ale stále nás dokáží hodně překvapit a působit abstraktně. Pak ve Středověku přišla Hatha Jóga Pradipika, která přináší detailní instrukce pro 15 ásán s dalšími praktikami.

Zdá se, že jak čas ubíhá je stále více složitější pochopit záhady života ve věku konfliktu - Kali Juga. Tradičně žák vyhledal učitele, který mu věnoval jednu mantru, která pokud byla recitovaná s vírou v učitele, mohla vést k osvícení. V dnešní době jen málo z nás má takovou víru v učitele nebo v mantru. Tak můžeme říct, že naše těla - fyzická, energetická, mentální a emocionální - jsou těžkopádná, ztratili jsme naši citlivost, naši schopnost vnímat jemnost.

Vzdali jsme hodně pro “civilizovaný” život. Praxe ásán má sílu zostřit naše vjemy a navrátit nás do přirozeného stavu - stav Jednoty se vší existencí, stav nekonečné radosti.

 

 

napsala - Sharon Ganonn

 

přeložila - Naděžda Brzobohatá

 

Here are books that provide inspiration, transformation, they are good source, place to go to in difficult times. We do have some books in studio to be borrowed. But they can be valuable part of any nice book collection in your home.

Simple Recipes for Joy

http://www.simplerecipesforjoy.com

Yoga and Vegetarianism

Hatha Yoga Pradipika

The Bhagavad Gita

Sweeping the Dust

Patangali Yoga Sutry 

Yoga Assists

http://www.amazon.com/Yoga-Assists-Complete-Visual-Inspirational/dp/1624670547/ref=sr_1_fkmr1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1439554324&sr=1-1-fkmr1&keywords=hands+on+assists+jivamukti

Jivamukti Yoga: Practices for Liberating Body and Soul

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz