MĚSÍC ČERVEN 2014 - UNIE SKRZE DRUHÉ

04.06.2014 11:38


Stav "yogy", nebo "unie" nastává ve chvíli znovu spojení individuálního já s nekonečným, nerozdílným a věčným Já. Yoga bývá popsána jako samadhi, blažená extáze, protože je to taková úleva se opět spojit s Vaším kompletním bytím, po tolika životech vandrování v iluzorním světě oddělení. Metody yogy napomáhají přivést zpět dohromady to, co se zdá oddělené. 

Osvícení je gólem všech yogových praktik. Vnímání ostatních jako jiní - to je, vnímání nás samých odděleně od ostatních - je největší překážkou k osvícení. Aby yogové praktiky byly účinné, musí řešit to, jak rozpustit ostatní-jiné v našich životech. Yoga nás učí, že v pravdě je pouze jednota; ti jiní jsou pouhou iluzorní projekcí vycházející z našich myslí, z našich vlastních minulých karem - činů. Praktiky nám napomáhají očistit tyto karmy, které zahrnují naše vztahy s ostatními, tak abychom mohli vnímat jednotu bytí. 

Ve starobylém textu, Yoga Sutra, mistr Patanjali navrhuje praktiky jež mohou napomoci k rozpuštění jinakosti a přiblížit nás tak k unii. Patanjali promlouvá k těm, kdo stále vidí ostatní jako jiné, ale mají zájem v rozpuštění oddělenosti mezi já a ostatními, druhými. 

Navrhuje, pokud stále vnímáme ostatní jako jiné a nevnímáme božskou jednotu bytí, tak jim: číslo jedna - neubližujte (AHIMSA); číslo dvě - nelžete (SATYA); číslo tři - neokrádejte je ( ASTEYA); číslo čtyři - nemanipulujte jimi sexuálně - (BRAHMACHARYA); a číslo pět - nebuďte lakotní, neberte si tolik, že ostatní ochuzujete - (APARIGRAHA). Tyto rady dává v druhé kapitole knihy Yoga Sutra, kapitola na praxi, a nazývá je 5 jám - u nás někdy překládané jako omezení -restrikce či doporučení - pět způsobů jak omezit či směřovat naše chování vůči ostatním, které potkáváme v našich životech. 

Z praktického hlediska, jak se chováme k ostatním, se odrazí v našich vlastních životech. Ti jiní, ostatní jsou odrazem nás samých. Pokud my sami toužíme po spokojenosti a osvobození od utrpení, tak naše vztahy se všemi bytostmi a věcmi musí být vzájemně prospěšné. Pokud přispíváme k neštěstí ostatních, tak nedosáhneme opravdové a trvající radosti. Pokud ostatním odebíráme právo na jejich svobodu, tak nedosáhneme opravdové a trvající svobody. 

Patanjali dále říká, co se může stát v našich životech, když jsme pevně ukotveni v praktikování 5-ti jám. Přestaneme-li ubližovat ostatním, ostatní přestanou ubližovat nám. Mluvíme-li pravdu, tak budeme nasloucháni. Nekrademe-li, budeme zažívat hojnost. Chováme-li se k ostatní s respektem a sexuálně jimi nemanipulujeme, budeme si užívat dobrého zdraví a vitality. Zpřetrháme-li lakotnické tendence, poznáme důvod našeho zrození a náš osud nám bude vyjeven. 

Pokud chceme vědět, kdo jsme, musíme být ochotni, podívat se na způsob, jakým se chováme k ostatnim. Protože, jak se.chováme k ostatním, rozhodne o tom, jak se ostatní chovají k nám; jak se ostatní chovají k nám, rozhodne o tom, jak vidíme sami sebe; jak vidíme sami sebe, rozhodne o tom, kdo jsme. 

Jednoduché, leč mocné gesto spojení dvou dlaní před srdcem, když zdravíme a uznáváme ostatní (namaste mudra), beze slov vyjadřuje kouzlo spojení, unie. Spojení dvou dlaní: levá a pravá, slunce a měsíc, ha a tha, já a ti druzí. Gesto vyjadřující yogu: unii, ultimátní, konečnou pravdu. 


-Sharon Gannon

-přeložila Naděžda Brzobohatá

Yoga Lokah je místo. Fyzické, mentální či virtuální. Místo pro praktikování jógy nejen na podložce, ale i v každodenním životě a každodenních situacích. Situace, které fungují jako zrcadlo, které nás učí poznávat sami sebe díky různým praktikám a formám jógy. Je mnoho forem a cest a každému z nás vyhovuje něco jiného. Je však jeden cíl. A to je sebepoznání, nekonečná a bezmezná blaženost. Stav, kdy naše mysl přestane být jako rozbouřené moře, stane se klidnou, tak jako hladina jezera, když ustal silný vítr.

Slovo JÓGA znamená v jazyce Sánskrt SPOJENÍ, doslova ZAPŘÁHNOUT. Spojení našeho malého já s nekonečným Universem. Tento stav nestačí pouze chápat intelektuálně, ale je důležité ho prožít a jóga nabízí praktické nástroje, jak takový stav prožívat. Ať už se jedná o fyzické praktikovaní - ásány, tzv. pozice, nebo praktikovaní  ahimsa - soucitnost ke všem živým bytostem, meditace, zpěv nebo recitování manter, Karma servis - nezjištná služba svému okolí, bez nároku na odměnu. Jen pro dobrý pocit. Tyto praktiky připravují a připomínají našemu tělu, mysli a duši prožití konečného stavu - Samádhí.

Naše Yoga Lokah má za svoje poslání vytvořit místo pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání a víry, místo pro předávání informací, pro výuku a poznávání, pro vytváření pocitu komunity. V jazyce jógy Sanskrit, existuje výraz Satsang - pravdivá, upřímná komunita, jednoduše přebývání s pravdou. Pravda je to, co je skutečné, co existuje. A tak vše co je, je Pravda. 

 V angličtině je pořekadlo...You are the company you keep...volně přeloženo -  jsi tím, kým se obklopuješ.

Slovo company, význam slova company - společnost, vyjadřuje v jazyce Sánskrt slovo Satsang - pravdivá, ctnostná společnost.

sat-sangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam                                                             nirmohatve nishchala-tattwam nischala-tattwe jivanmuktih                                           bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudha-mate

Interpretace od Shri Brahmananda Sarasvati: Dobrá a ctnostná společnost podporuje neulpívání. Z nelpění přichází svoboda od deziluze. S touto svobodou jeden vnímá neměnnou realitu. Z prožití neměnné reality jeden dojde k vysvobození v tomto životě. Já Jsem je oceánem vědomí. S tímto zjištěním jeden vnímá...nejsem tělo a mysl, i když mám tělo a mysl. Prociť govindu, prociť govindu, prociť govindu ve svém srdci, ó Ty nejmoudřejší!

Interpretace od Jules-ji Febre (synovec Davida Life - spoluzakladatele Jivamukti Jógy Metody): většinu našeho času trávíme ve virtuálním světě počítačů, telefonů a mnoho jiných automatických transakcí. Máme vždy na výběr, jak náš čas strávíme, což dává formu našim životům. Bytí pospolu má velikou sílu, sdílení nápadů, vhledů a praktikování ásán vede k tomu, že se jeden stává vnímavějším. Na naší cestě tak můžeme být společně a tak společně dojdeme k objevení rozhlehlosti naší existence.

 

JOGÍNOVA PRAVIDLA CHOVÁNÍ

NEubližuj
NElži
NEber, co Ti nepatří
Buď skromný
NEbuď lakomý
Čisté slovo, myšlenka a čin
Buď spokojený
Pracuj tvrdě, měj disciplínu
Studuj
Věnuj své úsilí Bohu

 

 

Kontakt

STUDIO YOGA LOKAH Adresa:
Zelný trh 11
Brno, 602 00
2. patro
telefon: 602 300 490 info@yogalokah.cz